- Sanksjoner må være forutsigbare

Men Legeforeningen har større tro på at andre virkemidler vil redusere sykefraværet i Norge.

- Det er likevel positivt at myndighetene er tydelige på at sanksjoner skal knyttes til regelbrudd og ikke til ulikheter i utøvelse av medisinskfaglig skjønn, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

Økt bruk av sanksjoner er hovedelementet i forslag til endring av arbeidsmiljøloven og folketrygdloven som Arbeidsdepartementet nylig har sendt på høring.

Fremmøteplikt på dialogmøtene
Arbeidsdepartementet legger opp til at dialogmøtene skal gjennomføres for alle sykmeldte, også de med gradert sykmelding. Videre foreslår departementet at sykmelders fremmøteplikt utvides til å gjelde alle dialogmøter dersom arbeidstaker ønsker det. Det foreslås innført et «trinnvis sanksjonssystem» som inkluderer tap av refusjon (L1), gebyr og fratakelse av retten til å sykmelde på trygdens regning.

Legeforeningen støtter myndighetene i at det må legges bedre til rette for at sykmelder kan delta på dialogmøtene, for eksempel gjennom telefonmøter og andre fleksible løsninger. Men legene har også andre plikter som må veies opp mot hverandre, blant annet tilgjengelighet overfor andre listepasienter og plikt til å gi øyeblikkelig hjelp.

- Det er avgjørende at hensynet til sykmelders arbeidssituasjon fortsatt ivaretas, sier Janbu. Hun etterlyser at myndighetene utarbeider tydelige retningslinjer og prosedyrer slik at bruken av sanksjoner ikke blir tilfeldig og at det ikke oppstår uakseptable variasjoner mellom lokale NAV-kontor. - Legeforeningen etterlyser også sanksjoner overfor NAV når de ikke ivaretar sine forpliktelser i sykefraværsarbeidet. Det er påfallende at myndighetene ikke har foreslått noe om dette, sier Janbu.

Oppfølgingsplan til sykmelder
Arbeidsdepartementet foreslår at plikten til å utarbeide oppfølgingsplan fremskyndes fra 6. til 4. uke. Videre legges det opp til at oppfølgingsplanen skal sendes til sykmelder innen fristen. Arbeidet med oppfølgingsplan skal være en dynamisk prosess, der tiltakene skal endres i henhold til den sykmeldtes helsetilstand og arbeidsevne. Planen skal utarbeides av arbeidsgiver og arbeidstaker i fellesskap.

- Forslaget om å utarbeide en tidlig oppfølgingsplan som sendes sykmelder er basert på Legeforeningens innspill under IA-prosessen i vår, sier Janbu. Planen er viktig for å komme raskt i gang med tilrettelegging på arbeidsplassen slik at unødvendig lange sykefravær kan unngås. - Slik informasjon er helt nødvendig for at sykmelder skal kunne vurdere om gradert sykmelding er aktuelt, understreker Torunn Janbu.

Legeforeningen fremhever at en tidlig oppfølgingsplan er helt avgjørende for å få snudd trenden med økende langtidssykefravær til tross for at det totale fraværet har gått ned.

Høringen har frist 1. oktober 2010 og vil bli sendt til Legeforeningens organisasjonsledd på ordinær måte. Lovendringsforslagene er en oppfølging av den nye IA-avtalen og protokollen som ble inngått mellom myndighetene og partene i arbeidslivet 24. februar i år.

Les også
Lovendringer for bedre sykefraværsoppfølging på høring (Arbeidsdepartementet)

Knut E. Braaten og Miriam Kvanvik
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene