Arbeidsplassen - den sentrale arena i sykefraværsarbeidet

Ekspertgruppens forslag om å vektlegge aktivitet og tidlig tilrettelegging på arbeidsplassen er viktig for å få ned sykefraværet.

Utvalget ledet av professor Arnstein Mykletun overleverte onsdag 3. februar sin rapport om tiltak for reduksjon i sykefravær til Arbeidsdepartementet. Legeforeningen er positiv til at utvalget understreker at det er arbeidsplassen som er den sentale arena for å forebygge sykefravær og for å hindre utstøtning fra arbeidslivet.

- Arbeid og aktivitet er i mange sammenhenger helsefremmende og det er derfor viktig at det legges bedre til rette for at alle som vil og kan skal ha mulighet til å delta i arbeidslivet. Samtidig må arbeidet med å forebygge og følge opp sykefravær ikke bli en ekstra belastning for dem som sliter med sykdom, sier legepresident Torunn Janbu.

Til andre viktige forslag til tiltak, har Legeforeningen følgende bemerkninger:

  • Forslaget om at pasienten skal utarbeide en egenerklæring dekker ikke legens behov for bedre informasjon om tilretteleggingsmulighetene på arbeidsplassen. Dette gjelder ikke minst hvis omfanget av graderte sykemeldinger skal øke. Det bør derfor stilles krav om at arbeidsgiver og arbeidstaker sammen utarbeider en tilretteleggingsplan som tidlig kommuniseres legen.
  • Ekspertgruppen er opptatt av kompetanse, og det må fremheves at det først og fremst er arbeidsgivere og ledere som har behov for økt kunnskap om arbeidsmiljø og tilrettelegging som en del av HMS-arbeidet. Det er også positivt at man vil fornye innholdet i de opplæringspakkene som finnes i dag.
  • Det er fornuftig og i tråd med IA-tankegangen å foreslå at de 10 første dagene av sykefraværet skal være egenmelding.
  • Det er positivt å framskynde viktige «stoppunkter» i sykefraværsforløpet. Dette vil være ressurskrevende og stiller store krav til oppfølging hos NAV.
  • Sanksjoner er kun hensiktsmessig ved regelbrudd. Sanksjoner er ikke hensikstmessig i tilfeller med uenighet ved utøvelse av faglig skjønn eller ved avvik fra gjennomsnittet. Dette gjelder både for arbeidsgiver, arbeidstaker og sykmelder.
  • Forslaget om å etablere faglige veiledere for sykmeldere tilpasset norske forhold i stedet for å kopiere den svenske modellen om normerte sykmeldinger, mottas positivt. Dette er i tråd med Legeforeningens innspill om at pasientenes individuelle behov må ivaretas og at arbeidet må forankres i norske fagmiljøer.

Knut E. Braaten og Miriam Kvanvik
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene