Behov for en nasjonal sykehusplan

Legeforeningen mener det er behov for en nasjonal sykehusplan og at sykehusstrukturen, herunder lokalsykehus, må planlegges med hensyn på rolle, ansvar og plass i behandlingskjeden.

Dette er noe av innholdet i en resolusjon vedtatt under Legeforeningens landsstyremøte.

Slik lyder resolusjonen:

Regjeringen har i Soria Moria 2 fastslått at ingen lokalsykehus skal legges ned. Samtidig har Regjeringen åpnet opp for at viktige akuttfunksjoner kan fjernes. Gjennom samhandlingsreformen legges det videre opp til etablering av lokalmedisinske sentra. Samlet sett fører dette til uklarheter når det gjelder hvilke funksjoner et sykehus skal ha.

Som konsekvens er lokalsykehusene i ferd med å bli svært ulike, særlig når det gjelder akuttberedskap. Helsemyndighetene må derfor definere hva et sykehus skal være.

Sykehusene er i kontinuerlig endring. Endringer må skje ut i fra klare mål, langsiktig planlegging, et solid faglig fundament og innenfor forutsigbare økonomiske rammer. Endring vil være nødvendig for å kunne gi befolkningen et sykehustilbud med høy kvalitet. Enhver endring må gjennomføres med involvering og god prosess for å kunne belyse konsekvensene og oppnå eierskap til løsninger som velges. 

Legeforeningen mener at:

  • Det er behov for en nasjonal sykehusplan
  • Sykehusstrukturen, herunder lokalsykehus, må planlegges med hensyn på rolle, ansvar og plass i behandlingskjeden
  • Det bør innføres tre-årige budsjettperioder
  • Den aktivitetsbaserte andelen av sykehusfinansieringen (ISF) må holdes stabil
  • Tilstrekkelige investeringer til vedlikehold og gjenanskaffelse av medisinsk-teknisk utstyr og bygg må sikres
  • Sykehusenes gjeld på 25 mrd kroner gjør sykehusene sårbare for renteendringer. Kapitalsituasjonen må avklares
  • Sykehusene må styres på et balansert grunnlag der kvalitet og kvalitetsmål vektlegges i større grad. Aktivitet og økonomi er for enerådende som styringsinformasjon
  • Sykehusene må øke investeringene i IKT som må koordineres og standardiseres bedre - også for samhandling med eksterne aktører

Informasjonsseksjonen
Den norske legeforening

Mer om emnene