Budsjettdisiplin koster

Utgiftene til norske sykehus vokser moderat, mens ventetidene på sykehus fortsetter å øke, viser en ny rapport fra Helsedirektoratet.

- Dette viser at budsjettdisiplin koster i form av økt ventetid, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen. Hun påpeker at det enda tydeligere viser behovet for en nasjonal sykehusplan. - Det må komme klart frem hvilke oppgaver sykehusene skal løse og med hvilken kvalitet. Deretter må budsjettene legges. Det må være samsvar mellom de krav og forventninger som settes til sykehusene og de ressuser som stilles til rådighet, sier presidenten.

- Felles forståelse
- Det at Helsedirektøren gjentar budskapet i ECON-rapporten som kom i juni 2009, viser at Legeforeningen og direktoratet nå har en felles forståelse om de økonomiske utfordringene norsk helsevesen står overfor, understreker hun.

Ifølge Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen er det en myte at kostnadene i sykehus-Norge eksploderer. Tallene som fremlegges i dag viser at den økonomiske styringen av spesialisthelsetjenesten er stram, ikke minst med tanke på at sykehusene de siste årene har tatt i bruk ny, dyr behandling og fått en rekke nye oppgaver, for eksempel innen rusområdet. - Dette er i tråd med det Legeforeningen har påpekt i lengre tid. Det er ikke snakk om et stort overforbruk i sykehusene sett i forhold til oppgaver, sier Janbu.

Nye oppgaver og nytt regelverk
Legeforeningen engasjerte våren 2009 ECON for å kartlegge inntekter og ressursbruk i sykehusene i perioden 2002 til 2008. Formålet med analysen var å avdekke om sykehusene reelt sett er i en gunstigere inntektssituasjon nå enn tidligere. Ifølge ECONs rapport var sykehusene i denne perioden pålagt mange nye oppgaver, blant annet behandling av rusavhengige, pasienttransport, finansiering av nye legemidler, mv. Samtidig stod sykehusene også overfor et nytt regelverk, blant annet innenfor pensjon, som gir økte kostnader. Lønns- og prisstigningen var i perioden i hovedsak lik utviklingen i øvrige deler av samfunnet. Gitt denne korrigeringen, har sykehusene hatt en beskjeden vekst i budsjettene, og sektoren er reelt sett blitt tilført om lag 8 milliarder kroner for å finansiere økt aktivitet.

Lise Berit Johannessen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene