Felles forståelse for å gå bort fra midlertidige stillinger

Legeforeningen har i dag vært i møte med helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om behovet for å endre praksisen med utstrakt bruk av midlertidige stillinger for leger i spesialisering.

- Det er positivt at helseministeren følger opp signalene hun ga Stortinget i vår om at regjeringen skal arbeide for å endre dagens ansettelsespraksis for sykehusleger, sier Legeforeningens president Torunn Janbu etter dagens møte. - For Legeforeningen er det åpenbart at normale ansettelsesforhold vil være en fordel for arbeidsgiver/eier fordi det gir bedre mulighet for planlegging av helsetjenesten og utvikling av fagmiljøer, forklarer hun.

Uholdbar situasjon
I mai var spørsmålet oppe i Stortinget som en interpellasjon fra leder i helse- og omsorgskomiteen Bent Høie (H). Signalene fra statsråden kom som et svar på interpellasjonen. De andre regjeringspartiene har også vært tydelige på at dagens situasjon er uholdbar.

Strøm-Erichsen åpnet dagens møte med å understreke at intensjonen er mer forutsigbarhet kombinert med fleksibilitet. Hun er opptatt av at det må la seg gjøre å kombinere bedre stillingsvern med hensiktsmessig legefordeling i sykehusene.

- Unngår rettstvister
- Vi understreket at dagens ordning, som skriver seg tilbake til 2002, har utviklet seg uheldig de senere år og at det nå må gripes inn for å få satt en stopper for ukulturen som har utviklet seg, sier Hege Gjessing, leder i Yngre legers forening (Ylf). - Legeforeningen jobber med å unngå rettstvister på området, noe som viser hvor alvorlig dagens situasjon er, opplyser Gjessing.

50 % av alle sykehusleger og nesten alle leger i spesialisering (90-95 %) er ansatt i midlertidige stillinger og svært mange er i korte vikariater helt ned til tre måneder. Legeforeningen arbeider for faste stillinger, og har over lengre tid pekt på at utrygge ansettelsesforhold bidrar til betydelige arbeidsmiljøutfordringer og at det kan gå utover pasientsikkerheten. Mange ansatte kvier seg for å si fra om ting som ikke fungerer og det kan gå på bekostning av faglig forbedring og robuste fagmiljøer.

Helse- og omsorgsdepartementet og Legeforeningen vil fortsette dialogen om dette viktige arbeidet.

Les også
Viktig interpellasjon i Stortinget om midlertidige stillinger

Knut E. Braaten
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene