Fortsetter samarbeidet med Forsvaret

Legeforeningen og Forsvarets sanitet har ytterligere forsterket samarbeidet om mulighetene for leger til å oppnå tellende tjeneste i Forsvaret.

- Til tross for at det har vært leger i militær tjeneste like lenge som det har vært militære styrker, har ikke Legeforeningen jobbet systematisk på dette feltet. Forsvaret kan derfor bli en ny og spennende arena for en strukturert utdanning og karrierevei for leger, sier Legeforeningens president Torunn Janbu.

Torunn Janbu og sjef for Forsvarets sanitet generalmajor John Maxfield Steineger underskrev nylig en rapport som markerer avslutningen på et samarbeid mellom Legeforeningen og Forsvaret. Rapporten er en oppfølging av intensjonsavtalen som ble inngått mellom Forsvaret og Legeforeningen i 2008. I avtalen slås det fast at det skal arbeides for å etablere fleksible karriereveier og utdanningsmodeller for leger i Forsvaret.

Rapporten markerer samtidig startskuddet på arbeidet med å få gjennomført de nødvendige endringer for å etablere en gjennomgående struktur for rekruttering, utvikling og utdanning av leger i Forsvaret.

Forsvaret har over flere år hatt utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig antall leger til å dekke daglig drift i Norge og spesielt til operasjoner i utlandet. I rapporten som er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Forsvaret og Legeforeningen, vises det til at ulike legefunksjoner i Forsvaret kan kvalifisere til utvalgte spesialiteter samt hvilke endringer som må gjøres for at tjenesten kan gjøres tellende.

Norsk Militærmedisinsk Forening er positive til arbeidet som er utført. «Utredningen med anbefalinger gir godt grunnlag for at militær legetjeneste skal kunne gjøres faglig mer interessant og kunne telle for legers spesialutdannelse i relevante spesialiteter», skriver de på sine nettsider.

 

Lise Berit Johannessen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene