Gir helsehjelp til papirløse innvandrere

- Det er positivt at barn, gravide og psykisk ustabile personer med ulovlig opphold i Norge nå får utvidede rettigheter til helsehjelp, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

Regjeringen ved helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og justisminister Knut Storberget har i dag bestemt å starte et arbeid med å klargjøre bestemmelsene om rett til helsehjelp for personer uten lovlig opphold i Norge.

- Legeforeningen har i flere sammenhenger gitt uttrykk for at begrensninger i tilgang på helsehjelp ikke er et egnet virkemiddel for å løse utfordringene med papirløse innvandrere.  Det har vært behov for både klargjøring og endringer i regelverket om helsehjelp til personer uten lovlig opphold i Norge, sier Torunn Janbu. - Illegale imigranter er redd for å oppsøke helsetjenesten, og er ofte ikke kjent med at taushetsplikten også gjelder dem. At mennesker ikke tør oppsøke helsetjenesten, kan føre til smittespredning og forverring av sykdom - som så må behandles som øyeblikkelig hjelp, sier Janbu.
 
- Det er bra at vi nå får noen avklaringer. Men det vil fortsatt kunne oppstå vanskelige avveiningsproblemer for helsepersonell om hvem som har rett til hva. Det er fortsatt en vei å gå før papirløse innvandrere, som vi vet tildels har dårlig helse, får nødvendig helsehjelp, sier Janbu. Legeforeningen vil forøvrig be om avklaringer mht. helsetjeneste og oppfølging av de som har smittsomme sykdommer.  

- Mange papirløse innvandrere har dårlige norskkunnskaper. Det blir avgjørende med et godt organisert informasjonsarbeid slik at de som nå får rett til helsehjelp, blir kjent med det, sier Janbu

Nye rettigheter
Regjeringens nye linje slår fast at barn får tilnærmet rett til det samme helsetilbudet som barn med lovlig opphold. Strøm-Erichsen sier i en pressemelding at hun er veldig opptatt av at barn og gravide i størst mulig grad sidestilles med personer med lovlig opphold. Dette er også i tråd med Norges forpliktelser etter Barnekonvensjonen. Regjeringens nye linje innebærer også at kvinner med ulovlig opphold som ønsker abort får rett til det og at psykisk ustabile personer som kan utgjøre en fare, får rett til psykiatrisk behandling. I dag har papirløse kun krav på øyeblikkelig hjelp. Utover dette varierer det fra sykehus til sykehus om de skal få hjelp. Reglene vil omfatte opp mot 30 000 personer som bor ulovlig i Norge.

Helse- og omsorgsministeren sier at regjeringen gjennom dette arbeidet vil klargjøre situasjonen for personer uten lovlig opphold i landet, ved at de får klarere rettigheter å forholde seg til på helsefeltet. Arbeidet er også viktig for helsepersonell, som vil få tydeligere retningslinjer for hvordan de skal forholde seg til denne gruppen og hvilken behandling som skal gis.

Justisminister Knut Storberget sier i pressemeldingen at utgangspunktet er at personer som oppholder seg ulovlig i Norge skal forlate landet snarest mulig og innen fastsatt utreisefrist. - Men av hensyn til det enkelte mennesket, og til samfunnet som helhet, bør alle som oppholder seg i Norge, uansett oppholdsstatus, ha rett til helt nødvendig helsehjelp, sier han.

Lise Berit Johannessen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk