Juridisk tvilsomt med midlertidige stillinger

Ansettelsesforholdet for leger i spesialisering vekker stor interesse. 

Advokat Moen Borgerud ledet i sin tid arbeidet med ny arbeidsmiljølov. Hun stilte på Yngre legers forenings årsmøte 12. mai og slo fast at Helse- og omsorgsdepartementet sitter med nøkkelen til å få gjort noe med situasjonen for leger i spesialisering.

- Det er ikke tilstrekkelig klare holdepunkter i lovens ordlyd, lovarbeider eller rettspraksis som tilsier at det er rettslig adgang til å ansette leger i spesialisering i midlertidige stillinger med den begrunnelse at arbeidets karakter tilsier det, sa arbeidsrettsadvokat Ingeborg Moen Borgerud.

Adgangen til midlertidig ansettelse av leger under spesialisering reguleres fullt ut av arbeidsmiljølovens § 14-9.

- Det er høyst tvilsomt om stilling som lege i spesialisering er å anse som praksisarbeid, og derved omfattes av AML § 14-9 første ledd bokstav c. Det er ingen holdepunkter for en slik fortolkning i lovarbeidene, sa hun. 

Det er i  dag ikke er rettslig adgang til å avtale midlertidig ansettelse av leger i spesialisering ved tariffavtale. Arbeidsmiljøloven har heller ingen forskriftshjemmel.
.
- Jeg har store problemer med å se hva som er så spesielt med leger at de må ha et helt annet system enn alle andre, sa Moen Boregrud. Hun fremholdt at det innenfor svært mange yrker vil være elementer av utdanning i store deler av karrieren, uten at det nødvendiggjør dårlig stillingsvern. Hun trakk også frem at man i EU har blitt enig om at umidlertidighet gir økt livskvalitet og fører til flere behandlede pasienter.

Tas opp i Stortinget
Leder av Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget Bent Høie har i en interpellasjon spurt helseministeren om hva hun vil foreta seg for å endre situasjonen  med omfattende bruk av midlertidlige stillinger i sykehus og konsekvensene av dette. Interpellasjonen kommer til behandling i slutten av mai, sa han og han så frem til et godt ordskifte i Stortinget om denne problemstillingen.

President Torunn Janbu understreket at det er fullt mulig å få til faste stillinger for leger i spesialisering.og samtidig ivareta god utdanning.  - Legeforeningens landsstyre har vedtatt faste stillinger som hovedregel. Vi har utarbeidet strategier for å nå dette målet og jobber nå aktivt mot departement, politikere, media og med samarbeidspartnere, sa hun. Hun fremhevet  den jobb som nå pågår med å gi informasjon om forslaget og dets konsekvenser på flere arenaer.

Informasjonsseksjonen
Den norske legeforening

Mer om emnene