Kan det forsvares å tvinge eller lure pasienter til å ta medisiner?

Dette er et av spørsmålene som fremmes i Legeforeningens nylanserte nettkurs i etikk. Nettkurset består av fem kapitler og tre filmer.

Manus og regi av filmene er ved Piotr Kuzinski. Sammensvergelsen var blant de nominerte på kortfilmfestivalen i år og oppnådde hederlig omtale. Dette tar vi som et tegn på at filmene holder god kvalitet. Det kan nevnes at filmen Sammensvergelsen oversettes til kinesisk.


Hva er kompetanse i medisinsk etikk?
Kompetanse i medisinsk etikk kan defineres som evne til å identifisere, analysere og håndtere etiske problemer. I dette kurset fokuseres det på etiske problemer i klinikken, men medisinsk etikk inkluderer også forskningsetikk (Se for eksempel Forskningsetisk bibliotek.) Etikk kan også defineres som systematisk refleksjon over verdimessige spørsmål. I en slik systematisk refleksjon er sortering av sentrale begreper avgjørende. Hva vil for eksempel begreper som nytte, pasientens beste, rettferdighet, respekt for pasientautonomi, samtykkekompetanse, og god praksis bety i den konkrete situasjonen? For å kaste lys på hvor ulikt begreper kan tolkes og vurderes forskjellig har vi tatt i bruk kasuistikker, interaktive øvelser som vender begreper i ulike kontekster og tre kortfilmer som sees opp mot sme-modellen. Sme-modellen er utviklet av Seksjon for medisinsk etikk, UiO, og er en trinnvis analysemodell som har til hensikt å kartlegge ulike sider ved et etisk dilemma.

Nettkurset kan brukes på flere måter. Det kan tas av den enkelte lege og er godkjent med 18 timer i spesialitetsutdanningen. Deler av nettkurset kan også benyttes i gruppeundervisning som utgangspunkt for diskusjoner om etiske dilemmaer. Filmene er tilgjengelige for alle som ønsker å bruke dem for eksempel i foredrag eller annen undervisning av leger, studenter eller annet helsepersonell. Dette er altså ikke bare et kurs, men også et knippe læringsressurser som kan brukes på mange måter. Disse læringsressursene er gratis tilgjenglig fra Legeforeningens nettsider.

En arbeidsgruppe bestående av Reidun Førde og Reidar Pedersen fra Senter for medisinsk etikk ved UiO, Hans Kristian Flaatten fra Norsk anestesiologisk forening, Karsten Kehlet fra Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Trond Markestad Rådet for legeetikk har utarbeidet kasuistikkene som brukes i filmene. Karsten Hytten også fra Rådet for legeetikk, har bidratt på filmen om psykiatri. Reidun Førde og Reidar Pedersen har skrevet tekstene og utarbeidet oppgavene.


Anne Aaby
rådgiver, e-læring

Informasjonsseksjonen
Den norske legeforening

Mer om emnene