Legenes klimastemme i Cancun

- Det er gledelig at det er fremgang i klimaforhandlingene, og at legenes klimastemme blir hørt nasjonalt og internasjonalt.  

Det sier fungerende leder i Legeforeningens utvalg for global oppvarming og helse Knut Erling Moksnes i en kommentar til at FNs klimakonferanse i Cancun, Mexico 6. desember vedtok en erklæring om klima og helse. Declaration Statement on Climate and Health ble underskrevet av ti ledende globale medisinske organisasjoner, blant annet Verdens legeforening (WMA) og Den europeiske legeforening (CPME).

Erklæringen inneholder en oppsummering av helsekonsekvenser av klimaendringer og helsegevinster ved redusering av klimaendringer. Klimaforhandlere oppfordres til å rette oppmerksomhet mot helsekonsekvenser av klimaendringer ved å bringe helse inn i klimadebatten, og å treffe tiltak mot de alvorlige helsetruslene klimaendringene medfører.

Legeforeningen har både via sin internasjonale forankring og sitt nasjonale engasjement, gitt sin støtte til dokumentet. Budskapet i erklæringen ble blant annet tatt opp i et møte med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim før møtet i Mexico. Legeforeningen oppfordret ministeren om tydelig å vektlegge helseperspektivet i arbeidet med klimaendringer, slik også WMA og CPME har foreslått. Solheim var positiv til foreningens innspill og lovet å ta med helseperspektivet til forhandlingene i Mexico.

Legeforeningen mener som WMA og CPME, at det er viktig å ha en avtale som adresserer helserelaterte temaer på en forståelig måte, og at helseaktører, inkludert leger, er tett involvert i prosessene. Legeforeningen vil jobbe videre med sitt klimaengasjement rettet mot helse ved å sikre at allmenne helsekonsekvenser får en sentral plass i diskusjonene om klimaendringer

- Selv om det fortsatt er en vei å gå i forhold til de ovennevnte mål, er en internasjonal avtale et godt grunnlag for neste klimaforhandlingsmøte i Sør Afrika, sier Erling Moxnes. Legeforeningen ved utvalg for global oppvarming og helse kommer neste år blant annet til å sette fokus på forskning innen helsekonsekvenser av klimaendring.

Tatjana Razumova
Medisinsk fagavdeling

Mer om emnene