Nødvendige tiltak for Oslo universitetssykehus

Skal den omfattende omstillingen ved Oslo universitetssykehus lykkes, må Helse Sør-Øst og staten som eier sørge for gode konsekvensutredninger og tilgjengelige omstillingsmidler - nå.

Det skriver forbundsleder i Sykepleierforbundet Lisbeth Normann og president i Legeforeningen Torunn Janbu i en felles kronikk i dagens utgave av Aftenposten Aften.

1.1. 2009 ble Rikshospitalet/Radiumshospitalet, Ullevål universitetssykehus og Aker sykehus fusjonert til Oslo universitetssykehus (OUS). Målsettingen var blant annet å bedre møte pasientenes behov og å understøtte visjonen om gode og likeverdige helsetjenester. Store og høykompetente miljøer med til sammen 20 000 ansatte flyttes nå rundt, splittes og samles. Det krever både nybygg og ombygginger. Ingen vet helt prislappen, men OUS-sjef Siri Hatlen anslår at hun trenger ti milliarder. Hun vet imidlertid ikke med sikkerhet om og når hun får dem. Temperaturen og risikoen ved Norges største sykehus er således høy. Fagmiljøer rives fort ned, men tar lang tid å bygge opp.

De lokale sykehusenhetene, avdelingene/klinikkene, må ha faglig ledelse for å opprettholde god kvalitet. Grunnpilaren i helsetjenesten - faget - må fortsatt ha en talsperson inn i sykehusledelsen, fremhever Normann og Janbu.

De viser til at det er avgjørende at ledelsen er åpen om alle utfordringer som nå møter en. Sykepleierforbundet og Legeforeningen har tidligere påpekt at finansieringen må på plass og at man forventer gode rammevilkår for gjennomføringen. I dette ligger også at det må være tid til forsvarlige prosesser. Hvem tar ansvar for dette og hvem har mulighet til det? spør Normann og Janbu.

Begge etterlyser kunnskaper om konsekvensene av det som besluttes. Erfaring viser at sammenslåinger kan medføre redusert tilgang til og kvalitet på behandling. Det må Helse Sør-Øst RHF, som besluttet omstillingen, og sykehuseier ta inn over seg. Hvis ikke vil det gå utover pasientbehandling, pasientsikkerhet og de ansattes arbeidssituasjon. Dette gjelder for øvrig ved alle omstillingsprosesser i norske sykehus, skriver Normann og Janbu.

I kronikken skisseres en rekke tiltak for at OUS skal kunne nå målene. Les kronikken Risikofylt sammenslåing på Aftenpostens nettsider.

Informasjonsseksjonen
Den norske legeforening

Mer om emnene