Ny IA-avtale: - Et skritt i riktig retning

Reduksjon i sykefraværet og et mer inkluderende arbeidsliv vil kreve målrettet arbeid fra alle berørte parter.

Myndighetene og partene i arbeidslivet undertegnet i dag en protokoll om felles innsats for å forebygge og redusere sykefraværet og styrke inkluderingen i arbeidslivet, samt en ny intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) for perioden 2010-2013.

- Fremme aktivitet og arbeidsnærvær
Felles protokoll og ny IA-avtale inneholder tiltak som kan fremme aktivitet og nærvær på arbeidsplassen, blant annet gjennom økt bruk av gradert sykmelding og bedre tilrettelegging.

- Legeforeningen støtter dette. Arbeid er i mange sammenhenger helsefremmende. Samtidig må man ikke glemme at det finnes mange sykdommer som ikke lar seg kombinere med fullt arbeid. Forebygging og oppfølging av sykefravær må ikke bli en ekstra belastning for dem som sliter med sykdom og helseplager, understreker legepresident Torunn Janbu.

Partene vil komme tilbake med en ny modell for arbeidsgivers medfinansiering av sykelønnsordningen i løpet av inneværende år.

- Det er viktig at partene følger opp dette arbeidet, slik at arbeidsgiver får gode insentiver til å forebygge sykefravær og tilrettelegge arbeidsoppgavene ut fra den enkeltes behov. Bedre HMS-opplæring av ledere vil også være en forutsetning for å lykkes, sier legepresidenten.

Nytt krav om oppfølgingsplan
Dialogmøte 1 i regi av arbeidsgiver fremskyndes til 8 uker. Dialogmøte 2 i regi av NAV opprettholdes ved 26 uker. Samtidig innføres krav om at arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstaker skal utarbeide en oppfølgingsplan som sendes legen senest etter fire uker. I samarbeid med fagmiljøene skal det også utarbeides faglig støtte/veiledning for sykmeldere knyttet til ulike tilstander.

- Tiltakene er i hovedsak i tråd med Legeforeningens innspill. Vi vil spesielt fremheve det nye kravet til oppfølgingsplan som vil gi legen bedre informasjon om tilretteleggingsmulighetene på arbeidsplassen. Men vi beklager at dialogmøte 2 ikke fremskyndes til 20 uker slik ekspertutvalget foreslo, sier Janbu.

Nøytral aktør
Det skal også innføres et system for regelmessige tilbakemeldinger til sykmelder om egen sykmeldingspraksis, samt krav til obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid.

- Legeforeningen har gitt klart uttrykk for at aktøren som skal få ansvar for tilbakemelding om sykmeldingspraksis ikke må være knyttet til sanksjon- og kontrollvirksomhet, og at målet med tilbakemeldingssystemet må være kontinuerlig forbedring av kvalitet på sykmeldingsarbeidet, understreker legepresidenten.

Foreningen har også vært tydelig på at krav til obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid må ses i sammenheng med den opplæring som allerede finnes i dag, særlig knyttet til spesialistutdanning for allmennleger og turnustjeneste.

- Målet om lavere sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv vil kreve felles innsats og bedre dialog mellom alle berørte parter. Arbeidsgiver må jobbe målrettet med å bygge gode arbeidsmiljøer og tilrettelegge arbeidsoppgavene ved behov. Leger må motivere og stimulere til aktivitet og jobbnærvær når det er medisinsk forsvarlig. Sist men ikke minst må myndighetene styrke NAV slik at de kan følge opp sin viktige rolle som støttespiller og rådgiver, oppsummerer Torunn Janbu.

Les også
Arbeidsplassen - den sentrale arena i sykefraværsarbeidet

Knut E. Braaten og Miriam Kvanvik
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene