Ønsker helse i klimadebatten

- Klimaendringene vil medføre endring i sykdomsbilde og sykdomsutbredelse.

Dette var et av budskapene som Legeforeningen tok opp i møte med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i dag. Legeforeningen oppfordret ministeren om tydelig å vektlegge helseperspektivet i arbeidet med klimaendringer, slik også Verdens legeforening (WMA) og Verdens helseorganisasjon (WHO) har foreslått.   

Klimaendringene kan føre til dramatiske helsekonsekvenser dersom det ikke oppnås bred enighet internasjonalt om å bremse utviklingen med global oppvarming. - Det er derfor helt avgjørende at helserelaterte tema adresseres i de kommende klimaforhandlingene og at det sikres at også medisinsk kunnskap legges til grunn for forhandlingene. Legeforeningen bidrar gjerne i dette arbeidet, sier president Torunn Janbu.

Legeforeningens utvalg for global oppvarming og helse har utarbeidet et grunnlagsdokument og en tiltaksplan for Legeforeningens klimaengasjement. Disse inkluderer forslag til tiltak for å forebygge klimaendringer og etablering av beredskap for å møte de helsemessige konsekvensene både nasjonalt og internasjonalt.

 

Lise Berit Johannessen
Avdeling for informasjon og helsepolitikk