Ønsker veiledende sykmeldingsperioder

Legeforeningen vil styrke legens beslutningsgrunnlag i sykmeldingsarbeidet.

Regjeringen og partene i arbeidslivet er nå i gang med å forhandle om en ny avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA) og drøfte tiltak for å redusere sykefraværet. Blant forslagene som ligger på bordet, er innføring av en såkalt beslutningsstøtte som gir legen veiledning om lengden på sykmeldinger relatert til diagnoser og tilstander. Beslutningstøtten er innført i Sverige og har fått stor oppmerksomhet i den pågående sykefraværsdebatten i Norge.

Ivareta individuelle behov
- Legeforeningen vil foreslå en beslutningstøtte tilpasset norske forhold, sier legepresident Torunn Janbu. - Det er en forutsetning at legen fortsatt skal kunne gjøre en individuell vurdering av hver pasient. Utvikling av beslutningsstøtten må, som i Sverige, forankres i de medisinske fagmiljøene, sier hun.

Legepresidenten understreker at beslutningsstøtten må være en veileder for legene som i Sverige, og ikke bindende retningslinjer, slik det ofte har vært fremstilt i norske medier.

Arbeidsgiver må informere
En utfordring for legen i dag er lite informasjon fra arbeidsgiver om tilretteleggingsmulighetene på arbeidsplassen. Legen må basere seg på det pasienten selv formidler. - For at legen skal kunne gjøre et godt sykmeldingsarbeid må arbeidsgiver pålegges å informere legen tidlig om mulighetene for tilrettelegging, sier Janbu. - Dialogen med arbeidsgiver kan være avgjørende for å få et godt beslutningsgrunnlag i sykefraværsarbeidet.

Hun peker også på behovet for bedre sykmeldingsstatistikk der legen mottar kvartalsvis sykmeldingsprofil, både på nasjonalt nivå og på fylkesnivå. - Legeforeningen har tidligere gjennomført omfattende opplæringspakker i godt sykmeldingsarbeid i samarbeid med NAV. Dette bør revitaliseres, foreslår Janbu.

Samlet tiltakspakke
- For å oppnå reduksjon i sykefraværet må tiltak for å støtte legens sykmeldingsarbeid komme som en del av en samlet tiltakspakke hvor alle parter bidrar og tar ansvar, sier legepresidenten.

Saken er oppdatert tirsdag 26.01.2010 med Legeforeningens notat «Forslag til tiltak for reduksjon av sykefravær med vekt på legens rolle». Notatet er oversendt Arbeids- og inkluderingsdepartementet og kan lastes ned fra boksen til høyre på siden.

Les også
- Bedre ledelse gir lavere sykefravær! (fra Akademikerne)
God sykmeldingsstatistikk gir bedre beslutningsgrunnlag for legene
Fikk innblikk i svensk sykmeldingspraksis
Leger og sykmeldingspraksis

Knut E. Braaten
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene