Setter biomedisinen på kartet

Ny rapport skal bidra til at Legeforeningen er i forkant av de muligheter og utfordringer som biomedisin gir.

- Utviklingen innen biomedisin gir nye og spennende muligheter for mer målrettet diagnostikk, forebygging og mer skreddersydd behandling av sykdom for sårbare grupper og individer. Samtidig fører den med seg en rekke faglige, etiske og juridiske utfordringer, sier fagsjef i Legeforeningen Elisabeth Søyland.

For å være i forkant av disse, samlet Legeforeningen våren 2010 en gruppe faglige ressurspersoner for å se nærmere på noen av de nyeste konseptene og funnene innen biomedisin. Gruppen har drøftet konsekvenser av utviklingen innen biomedisin og pekt på scenarioer som vil være sentrale for vår fagmedisinske utvikling. Resultatet er en rapport med mye spennende lesning. 

Behov for kunnskapsløft og prioritering
Rapporten fremhever behovet for økt kompetanse på biomedisin og genetikk blant leger i de fleste spesialiteter, inkludert allmennmedisin. Blant annet skaper utviklingen innen genomtesting økt etterspørsel etter genetisk veiledning. En annen viktig diskusjon omhandler de potensielt store kostnadene, men også innsparingene, nye biomedisinske behandlingsformer kan medføre. Dette får konsekvenser for samfunnets prioritering av helsetjenester.

Tre tiltak vedtatt
Rapporten legger grunnlaget for Legeforeningens videre innsats på feltet biomedisin. Legeforeningens sentralstyre har vedtatt tre tiltak for videre oppfølging. For det første vil Legeforeningen arbeide for at det opprettes et tverrfaglig, kompetansehevende kurs for relevante spesialiteter, inkludert allmennmedisin, som gir kunnskap om genetikk spesielt og innsikt i utviklingen innen biomedisin spesielt. Videre vil Legeforeningen bidra til å øke kapasiteten og kompetansen på genetisk veiledning ved å arbeide for at ”genetisk veileder” blir et formalisert kompetanseområde, gjennom lovverk og kurs. I tillegg vil Legeforeningen utarbeide policy om prioritering av helsetjenester, knyttet til problemstillinger innen biomedisin.

 

 

Camilla Sandbakken
Medisinsk fagavdeling

Mer om emnene