Tiltak for å redusere sykefravær i helse- og omsorgssektoren

- Mye kan gjøres for å redusere sykefraværet i helse- og omsorgssektoren, sier leder i Yngre legers forening (Ylf) Hege Gjessing ved fremleggelsen av Almlidutvalgets innstilling i dag.

Gjessing har vært medlem av utvalget som har sett på tiltak for å få ned sykefravær og uføretrygdning i helse- og omsorgssektoren. Utvalget foreslår tiltak på fem innsatsområder:

  • Styrke kunnskap og kompetanse
  • Forbedre arbeidsmiljø og arbeidsinnhold
  • Bedre tilrettelegging for gravide
  • Bedre tilrettelegging for seniorer
  • Tettere oppfølging av sykemeldte

- Det er bra for helsa å være i jobb. Alt arbeid som gjøres for å finne årsaker til sykefravær og for å få flere til å kunne stå i jobb er derfor viktig, sier Gjessing.

Almlidutvalget overleverte sin innstilling til helse- og omsorgsministeren tirsdag 14. desember. Utvalget er en oppfølging av St. meld. nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller, der regjeringen varslet gjennomgang av årsaker til sykefravær, utstøting samt mulige virkemidler for å begrense fraværet i sektoren.

- Vi har her pekt på noen hovedområder hvor vi mener at økt satsing kan føre til resultater. Vi gleder oss til å se hvordan NOU-en blir brukt og fulgt opp i tiden fremover, avslutter Gjessing.

Lisbet T. Kongsvik
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene