Usikkert om årsaker til fylkesvise sykmeldingslengder

- Det er ikke grunnlag for å trekke sikre konklusjoner om årsaker til fylkesvise forskjeller i sykmeldingslengde, sier leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen.

- Den nye rapporten fra Nav har bare sett på variasjoner i forholdet mellom diagnoser og sykmeldingslengde for fulle og graderte sykmeldinger, forklarer han.

Sammensatte årsaker
Det er mange forhold som kan forklare fylkesvise forskjeller. - Men det er lite sannsynlig at forklaringen på fylkesvise forskjeller i sykmeldingslengde finnes i legenes sykmeldingspraksis, sier Hansen. - Det dreier seg heller om forskjeller i arbeidsmarkedet. Det kan være forskjellige kulturer for fravær i lokalbefolkningen og forskjellige kulturer for tilrettelegging hos arbeidsgiverne.

De fleste sykefravær har sammensatte årsaker. Det er ingen enkle sammenhenger mellom diagnose og behov for fravær fra arbeid. - Pasientens ressurser, begrensninger og muligheter samt arbeidsgivers evne og vilje til å legge til rette for at pasienten kan arbeide til tross for sine plager, betyr mer enn pasientens diagnose, fremhever Hansen.

Veiledere og felles ansvar
- At det er store fylkesvise forskjeller inspirerer til å arbeide videre med å få redusert uønsket variasjon. Hva angår legene, deltar Legeforeningen i arbeidet med å lage veiledere i sykmeldingsarbeid og i systematiske tilbakemeldinger til fastlegene om sykmeldingspraksis, opplyser Hansen.

Men han understreker at legene ikke kan løse fraværsproblemene alene. - Vi ser arbeidsgivers plikt til å sende oppfølgingsplan til sykmelder innen fire uker som et viktig tiltak. For øvrig savner vi flere virkemidler for arbeidsgivers og Navs rolle i sykefraværsarbeidet, sier Trond Egil Hansen.

Knut E. Braaten
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene