Vaktordninger under press

- Legeforeningen har i mange år jobbet for trygge vaktordninger ved sykehus. Vi har dessverre møtt betydelig motstand fra Spekter og arbeidsgivere, sier president Torunn Janbu.

Trygge vaktordninger er avgjørende for god kvalitet, pasientsikkerhet og legers helse.

Leger i sykehus opplever et økende produksjonspress med mer kvelds- og nattarbeid og manglende tid satt av til behandling på dagtid.

- Må være dagarbeidere med vakt
- Gode vaktordninger innebærer at man gjør mest mulig for å redusere arbeid på kvelds- og nattestid, og at bare det som er absolutt nødvendig blir gjort på disse tidene av døgnet, sier Janbu. - Også derfor må leger være dagarbeidere med vakt.

Dette er i tråd med hvordan finske sykehus har innrettet sin arbeidstid. Den finske overlegen Olli Meretoja har påvist betydelige negative effekter av nattarbeid, både på behandlingskvalitet og på legers helse. Legeforeningen har brukt hans arbeider som begrunnelse for krav til endringer i arbeidstid og vaktorganisering. I dag setter vernebestemmelsene en grense på 19 timer i strekk for en vakt. Men det forutsettes at vakten skal inneholde muligheter for hvile, ellers må vaktordningen endres.

Legeforeningen fikk i 2008 inn følgende definisjon av vakt i tariffområdet HSH: «Med vaktarbeid menes arbeid på kvelder, netter og i helger, der diagnostikk og behandling ikke forsvarlig kan utsettes til ordinær arbeidsdag.» Nå jobbes det med å få inn en tilsvarende bestemmelse i Spekterområdet. Men Spekter har sagt nei i alle tidligere forhandlinger. De vil heller ikke la leger som av forskjellige grunner har valgt å jobbe kun etter arbeidsmiljøloven, få anledning til å jobbe etter loven under vakter. Da er argumentet at alle legene på avdelingen må gå de lange vaktene.

- For å hindre at leger jobber for lenge i strekk, må leger sikres hvile etter vakt. Vikarer må brukes i ferier, og lengden på vakten bør reduseres ved arbeidsintensive sykehus, sier Janbu.

Vil skape behov for flere sykehusleger
Arbeidstid har ikke vært tema så langt i forhandlingene i år. - I Dagens Næringsliv 9. juni ser det ut som arbeidsgiver nå mener at de kan drive sykehusene uten at legene har unntak fra Arbeidsmiljøloven. Det vil vi selvsagt gjerne diskutere, men det har de aldri krevd før. Det vil skape behov for mange flere leger på sykehusene for å få vaktordninger og arbeidet ellers til å «gå rundt», sier Janbu.

Legeforeningen registerer at det også vil være i strid med samhandlingsreformens intensjoner om færre leger til sykehus og flere til primærhelsetjenesten. - Samtidig øker nå ventetidene, og vi er interessert i å høre med arbeidsgiver hvordan de tenker seg at dette skal fungere, sier Janbu.

Sykehusenes utfordringer kan ikke løses med styring og pålegg fra arbeidsgiver. - Partene må samarbeide for å oppnå tryggere vaktordninger og bedre arbeidstidsorganisering, sier Torunn Janbu.

Knut E. Braaten
Avdeling for informasjon og helsepolitikk

Mer om emnene