Ny søknadsbasert turnustjeneste

Legeforeningen går inn for at dagens turnustjeneste erstattes med en søknadsbasert basistjeneste som første del av en spesialistutdanning.

- Legeforeningen vil sikre at nyutdannede leger kommer raskt ut i arbeid og at befolkningen får en mer stabil helsetjeneste, sier president Torunn Janbu. Hun viser til at dagens turnusordning lider av store mangler og at den ikke lenger er levedyktig. - Det haster med å få på plass en ny permanent ordning, sier Janbu. Situasjonen knyttet til turnusoppstart august 2011 er blitt vesentlig endret. 1 100 kandidater har meldt seg til de 475 turnusplassene som er til rådighet og som fordeles etter loddtrekning. - Situasjonen er kritisk og vil ikke kunne bedres innenfor nåværende system.

Derfor har sentralstyret i Legeforeningen enstemmig vedtatt følgende med full støtte fra Turnusrådet:

  • En ny permanent ordning for legers turnustjeneste må være etablert for oppstart august 2012. Dagens turnustjeneste endres til en basistjeneste som teller som første obligatorisk del av spesialistutdanningen i alle 30 hovedspesialiteter
  • Legeforeningen mener at det skal gis autorisasjon etter medisinsk embetseksamen (cand.med.)
  • Det etableres et system slik at den enkelte cand.med. med autorisasjon kan søke på stillinger for basistjeneste
  • Tjenesten skal bestå av 12 måneder i sykehus og 6 måneder i allmennmedisin. Tjenesten må kvalitetsikres med obligatoriske sjekklister, tydelig målbeskrivelse og god veiledning. Det må gis tilstrekkelig kompetanse innen akutt indremedisin og kirurgi

Sentralstyret ser ikke lenger mulighet til å finne løsninger innenfor et loddtrekningssystem, og vedtaket som nå er fattet er en oppfølging av og i tråd med det landsstyret har vedtatt i både 2009 og 2010.

Kan måtte vente tre år
I forrige uke ble det kjent at Helsedirektoratet vil åpne for at medisinstudenter skal kunne vente i inntil 18 måneder på turnusplass. Til nå har studentene vært garantert turnustjeneste innen 6 måneder, men den voldsomme økningen i antallet som ønsker turnusplass gjør det umulig å innfri denne garantien. - Med forlenget ventetid kan det gå inntil tre år før en nyutdannet lege får sin autorisasjon. Det er helt uakseptabelt at leger skal risikere å måtte vente så lenge for å få fullført sin utdannelse i et samfunn med behov for økt legedekning, understreker Janbu.

Fri flyt av arbeidskraft innen EØS-området bidrar også til økt press mot turnusordningen. Legeforeningen har foreslått å begrense turnustjenesten til norske studenter. Men helsemyndighetene legger til grunn at Norge forplikter å tilby plass til turnussøkere fra hele EØS-/EU-området. Utviklingen de siste årene viser at dagens ordning virker som et trekkplaster på nyutdannede leger fra andre land. I 2009 utgjorde utenlandske statsborgere 43 prosent av alle søkerne.

Haster med nye regler
Sist uke mottok norske myndigheter et brev fra ESA hvor det påpekes at Norge ikke lenger kan kreve «veiledet tjeneste» av nyutdannede leger som kommer fra land hvor praktisk tjeneste ikke kreves for å få autorisasjon. Veiledet tjeneste er en ordning myndighetene opprettet for å sikre at nyutdannede leger fra utlandet fikk noe tilsvarende turnus når de kom til Norge. - Dette var viktig, ikke minst for pasientsikkerheten, men det får vi altså ikke mulighet til lenger, sier Janbu. Den eneste måten vi da kan sikre at disse legene får en god start på utdanningen/arbeidslivet, er å flytte turnus inn som en basistjeneste i begynnelsen av spesialistutdannelsen. Det haster med å få på plass nye regler, sier hun.

Les også
Debatt om turnusordningen i Stortinget
Krever strakstiltak for turnustjenesten

Torunn Janbu

Knut E. Braaten
Avdeling for informasjon og helsepolitikk