2012

search

Periode

  • År: Måned:

154 sider. Side 1 av 8

Rekkefølge:

Medlem nr. 30 000 ønskes velkommen!

Medisinstudent Petter Bugge Askeland ønskes velkommen som Legeforeningens medlem nr. 30 000.

Positivt med semje om eit akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal

Styret i Helse Midt-Norge har vedteke at det skal byggjast eit felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. - Det er positivt at ein endeleg har fatta eit slikt vedtak, seier sentralstyremedlem Marit Halonen Christiansen.

Obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid

Som ledd i oppfølgingen av IA-avtalen, må leger som har rett til å sykmelde kunne dokumentere god kunnskap om sykmeldingsarbeid fra 1.1. 2013.

Bjørn Guldvog ny helsedirektør

Legeforeningen gratulerer Bjørn Guldvog som fredag ble utnevnt til direktør i Helsedirektoratet av Kongen i statsråd.

Ny rente i Lånefondet

Legeforeningens sentralstyre har vedtatt at den nye renten er 4,25 prosent.

Refusjon av reguleringspremie

Styret i Premiereguleringsfondet har vedtatt å refundere den årvisse kostnaden for leger som har hatt ansatte med medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.

Kvalitet i samhandlingens tid

Har vi mistet fokuset på kvalitet? Hvordan skal vi oppnå en helsetjeneste med kvalitet i alle ledd? Dette var spørsmål som ble diskutert da Helse Midt-Norge og Dnlfs Regionsutvalg Midt-Norge arrangerte helsepolitisk seminar denne uken.

Etterlengtet satsing på kvalitet og pasientsikkerhet

- Det er viktig og riktig at regjeringen varsler en offensiv tilnærming til pasientsikkerhet og kvalitet, som involverer ansatte og brukere, mener Legeforeningen.

Ny turnustjeneste for leger

- Dette er en fremtidsrettet løsning for å få nyutdannede leger gjennom en kvalitetssikret obligatorisk tjeneste uten lange ventetider, sier president Hege Gjessing.

Fornøyde allmennleger

Norske allmennleger er mer tilfredse med jobben sin enn kolleger i andre land, men de har dårligere IT- og kvalitetssystemer.

Hovedavtaleforhandlingene i Spekter avsluttet med enighet

Akademikerne og Spekter kom natt til tirsdag 4. desember til enighet om en ny hovedavtale for Spekter-området med varighet i fire år.

Hovedavtaleforhandlingene med Spekter i gang

Legeforeningen ved Akademikerne, LO, UNIO, YS og SAN har begynt forhandlingene med Spekter om revisjon av hovedavtalen.

Positiv til målet om én journal

- Regjeringens mål om en enhetlig journalløsning er et spennende veivalg for helsetjenesten. Men det forutsetter et finansieringsløft fra staten og at personvernet ivaretas på en god måte, mener Legeforeningen.

Kraftig kritikk av omstillingen ved OUS og ventelisterot ved flere sykehus

Helse Sør-Øst og Helsedepartementet får i en rapport kritikk for ikke å ha iverksatt nødvendige tiltak tidlig nok ved omstillingen av Oslo universitetssykehus. Riksrevisjonen påpeker også rot med ventelistene ved flere norske sykehus.

Hvordan har vi det i dag? Ny spørrerunde om legekår

Hvor mye tid går til spille på grunn av uhensiktsmessig pasientlogistikk? Dårlige IT-løsninger? Hvor ofte får leger anerkjennelse for godt utført arbeid? Hvordan påvirkes legene av en klagesak?

Bred oppslutning om mer fysisk aktivitet i skolen

26 organisasjoner er nå pådrivere for at alle skoleelever får en time fysisk aktivitet hver dag.

Må prioritere helse- og omsorgstjenester til eldre

Syke og skrøpelige eldre i sykehjem får ikke de helse- og omsorgstjenestene de har behov for, mener Legeforeningen. To nye policydokumenter er nå tilgjengelig.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøte 12.11. 2012 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider.

Hvordan opplever du din rolle som sykmelder?

Det kan landets fastleger gi tilbakemelding om i en spørreundersøkelse som sendes i posten i løpet av uke 46.

Nødvendig sykehusdebatt

- Det ligger i Legeforeningens mandat å peke på de til enhver tid største utfordringene og komme med forslag til løsninger. President Hege Gjessing svarer administrerende direktør i Helse Nord Lars H. Vorland i dagens utgave av Dagens Næringsliv.

154 sider. Side 1 av 8