2013

search

Periode

  • År: Måned:

161 sider. Side 1 av 9

Rekkefølge:

Opphever stans i behandling av nye veilederavtaler

Ny forskriftsendring sikrer at behandlingen av nye veilederavtaler og søknader om primærgodkjenning som allmennlege videreføres. Helseministeren grep inn etter henvendelse fra Legeforeningen.

Bedre refusjoner for privatpraktiserende leger på kurs

Utdanningsfondet vil dekke kursavgifter ved deltakelse i veiledningsgrupper i allmennmedisin, samfunnsmedisin eller arbeidsmedisin fra 1. januar, 2014.

Bekrefter advarslene

- Redegjørelsen Bjørn Erikstein kommer med bør sende en vekker oppover i systemet. Oslo universitetssykehus trenger økte ressurser for å gjennomføre nødvendige investeringer og oppgavene sykehuset er pålagt å utføre, skriver president Hege Gjessing i dagens utgave av Dagens Næringsliv.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøtet 6.12. 2013 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider

Enighet i forhandlingene om parallellavtale i Virke-området

Partene har kommet til enighet om avtale for perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2017.

Midlertidig stopp i behandling av nye veilederavtaler for EU/EØS-utdannede

Behandlingen av nye veilederavtaler og søknader om primærgodkjenning som allmennlege med utdanning fra andre EU/ EØS land er midlertidig stanset. Legeforeningen arbeider nå for å unngå uhensiktsmessige konsekvenser.

Kurs om genetikk i klinisk praksis

12. og 13. februar arrangeres for første gang kurset «Genetikk i klinisk praksis», et kompetansehevende kurs for alle spesialiteter. Målet er å styrke legers kunnskap om genetikk og biomedisin slik at de på en best mulig måte kan møte pasienters behov.

Høring i Stortinget om reservasjon

Legeforeningen vektla åpenhet og ivaretakelse av pasientens grunnleggende rettigheter i høringen som fant sted torsdag formiddag.

Verdens aidsdag 2013

Dagen markeres årlig over hele verden 1. desember for å skape bevissthet om sykdommen og oppfølgingen av de som rammes.

Enighet om ny særavtale for leger i kommunene

En langvarig, men konstruktiv prosess har sikret enighet om ny særavtale for legetjenesten i kommunene. Viktige endringer er styrket arbeidstidsvern og bedre økonomisk tilrettelegging for å kunne ta fri dag etter vakt.

Riksrevisjonen slakter Hovedstadsprosessen

- Rapporten reiser alvorlige problemstillinger som må besvares. Det er ingen tvil om at Riksrevisjonen deler vår virkelighetsforståelse om de faktiske forholdene ved Oslo-sykehusene, sier president Hege Gjessing.

Retten til fortrolig helsehjelp

- Høyesterettsdommen 6. november viser at legers taushetsplikt er vidtrekkende og at selve pasientrelasjonen er underlagt taushetsplikten, skriver advokatene Lars Duvaland og Pål M. Andreassen i tirsdagens VG.

Legeforeningen etablerer senter for kvalitet i legekontor

Senteret skal støtte og veilede kontinuerlig forbedring av faglig tilbud, organisering og service, og samtidig fremme samarbeid innenfor og utenfor legekontoret.

Nytt sentralstyrereferat

Referat fra sentralstyremøtet 18.11. 2013 er nå publisert på Legeforeningens Internett-sider.

Om Legealmanakken for 2014

Almanakkforlaget har ved et uhell under trykkingen av neste års almanakk avveket fra standarden for søndager og helligdager. Nye almanakker vil bli trykket.

Støtter nødhjelp til Filippinene etter Haiyan-tyfonen

Tyfonen har ført til store ødeleggelser, Legeforeningen donerer derfor 20 000 kroner til Kirkens Nødhjelp. Pengene går til arbeidet med å skaffe tyfonofrene øyeblikkelig hjelp.

Prinsipiell seier i Høyesterett

Overlege Hansjørg Nachtmann ble straffet for sitt forsøk på å ivareta taushetsplikten. Med bistand fra Legeforeningen ble saken prøvet i alle rettsinstanser. Nå er han fullstendig frifunnet av Høyesterett.

Løft for psykiatri og rus - sykehus på vent

- Det er positivt at regjeringen prioriterer psykiatri og rus i fredagens budsjettforslag, men vi venter fortsatt på at sykehusløftet fra valgkampen innfris, sier president Hege Gjessing.

Etterlyste økt satsing på helse i Stortingets budsjetthøring

Legeforeningen etterlyste investeringsløft for sykehus, styrking av den kommunale legetjenesten og forpliktende folkehelsetiltak under høringen i Helse- og omsorgskomiteen torsdag denne uken.

- Smertegrensen er nådd

Helseministeren må rydde opp i sprengt kapasitet og kritiske problemer ved de store sykehusene, sier Legeforeningen og tillitsvalgte ved OUS og Ahus til VG.no på torsdag.

161 sider. Side 1 av 9