Ahus-direktøren går av

Hulda Gunnlaugsdottir fratrer sin stilling som administrerende direktør ved Ahus med umiddelbar virkning. Beslutningen om å fratre er fattet i samråd med sykehusets styreleder.

Ahus-direktøren går av
Foto: Ahus

Det går frem av en pressemelding fra sykehuset tirsdag formiddag.  

- Vi konstaterer at styret ikke støtter direktørens konfliktlinje overfor de ansatte. Vi forventer at ny ledelse inkluderer de ansatte i de prosesser og beslutninger som må fattes for å løse problemene som sykehuset står overfor. Ahus må gis økte ressurser i form av større plass, flere senger og flere ansatte dersom befolkningen skal få de helsetjenestene de har krav på, sier president Hege Gjessing.

Arbeidspresset ved Ahus har i lang tid vært svært høyt og kapasiteten altfor lav. Sykepleiere og leger har over tid pekt på at forholdene er kritiske og at situasjonen går utover pasientsikkerheten.

Det er behov for strakstiltak for å styrke intensivkapasiteten etter at mer enn 30 intensivsykepleiere har sluttet ved sykehuset hittil i år. I en slik situasjon er det uheldig at arbeidsgiverorganisasjonen Spekter velger å stevne Norsk Sykepleierforbund for Arbeidsretten.

- Det Ahus og pasientene trenger nå er et sykehus hvor ledelsen og de ansatte samarbeider for å finne de gode løsningene, sier Gjessing.