Bekrefter advarslene

- Redegjørelsen Bjørn Erikstein kommer med bør sende en vekker oppover i systemet. Oslo universitetssykehus trenger økte ressurser for å gjennomføre nødvendige investeringer og oppgavene sykehuset er pålagt å utføre, skriver president Hege Gjessing i dagens utgave av Dagens Næringsliv.

Bekrefter advarslene
Hege Gjessing

Administrerende direktør for OUS, Bjørn Erikstein, sier at han kjenner seg igjen i de store utfordringene ved sykehuset slik de beskrives i Riksrevisjonens rapport som ble lagt frem 28. november.

Rapporten peker på store flaskehalser i behandlingsforløpet, dårlig utnyttelse av sykehusets ressurser og svak målstyring. I rapporten står det: «Ifølge OUS’ administrerende direktør må reduksjonen av pasientgrunnlaget være større før bemanningen kan reduseres, så derfor har det vært vanskelig for OUS å opprettholde produktiviteten. OUS har også opplevd en målkonflikt ved at reduksjon av bemanningen ikke så lett lar seg kombinere med målet om å redusere ventetidene».

Erikstein vedgår at bestillingen ovenfra om å kutte i ventetiden, ikke samsvarer med at man samtidig skal kutte i personale.

Erikstein uttaler også på OUS sine nettsider: «Vi har ikke hatt enkle rammer å arbeide under disse første årene. Vi får en felles elektronisk pasientjournal (EPJ) neste år, deretter ett system for røntgen og ett system for laboratorievirksomheten i 2015. Vi er derfor langt fra å være i mål med ikt- arbeidet. I tillegg er det mange gamle slitte bygg som trenger betydelig oppgradering». Denne beskrivelsen bekrefter det Legeforeningen lenge har advart Helsedepartementet, og styrene i Helse Sør-Øst og OUS om. Det betydelige etterslepet ved OUS går på bekostning av den daglige driften. Sykehuset sliter med gamle bygninger, utdatert medisinsk-teknisk utstyr og IKT-løsninger som ikke fungerer godt. De økonomiske rammene har ikke gitt OUS evne eller mulighet til å gjennomføre omstillingsoppdraget.

Redegjørelsen direktøren kommer med bør sende en vekker oppover i systemet. OUS trenger økte ressurser for å gjennomføre nødvendige investeringer og oppgavene sykehuset er pålagt å utføre.

Åpenhet bygger tillit mellom ledelsen og de ansatte. Det må Erikstein fortsette med. Skal OUS opp på et anstendig nivå, er en felles virkelighetsforståelse et avgjørende utgangspunkt. Omstillingen har kostet mye tid, ressurser og hardt arbeid. En forutsetning for at OUS skal lykkes med intensjonene i Hovedstadsprosessen er samarbeid, felles forståelse og enda mer åpenhet.

Hege Gjessing, president i Legeforeningen

Innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv mandag 16. desember 2013