Enighet i mellomoppgjøret i Virke/HUK

Legeforeningen og Virke har kommet til enighet i sentrale lønnsforhandlinger.

Enighet i mellomoppgjøret i Virke/HUK
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Forhandlingenes tema var lønnsregulering for annet avtaleår innen landsoverenskomstene på HUK-området(Helse, Utdanning og Kultur). Det ble kun forhandlet om lønn, såkalt mellomoppgjør, siden partene er inne i landsoverenskomstens virkeperiode. Perioden varer fra 1. mai 2012 til 30.april 2014.

På linje med kommunal sektor

Legeforeningen er part i Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten, Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v., Landsoverenskomst for virksomheter og Landsoverenskomst for høyskoler. Flesteparten av legene innenfor Virke/HUK-området er ansatt innenfor spesialisthelsetjenesten. For disse er det Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten som er gjort gjeldende.

Av denne overenskomsten følger det at legene får sin lønn forhandlet lokalt, det samme gjelder nærmest alle leger ansatt i virksomheter hvor en av de andre landsoverenskomstene gjelder. Legene er dermed i det altoverveiende ikke omfattet av kronetillegg og prosentvise tillegg som partene ble enige om sentralt. For arbeidstakere innenfor HUK-området med sentral lønnsdannelse, ble resultatet på linje med resultatet i kommunal sektor, med en ramme på omtrent 3,5 prosent. Lokale forhandlinger gjennomføres innen 1. oktober 2013.

Forhandlingsprotokollen kan leses ved å følge denne lenken.

Nasjonal særavtale

Det er imidlertid få av Legeforeningens medlemmer som i praksis forhandler lokal lønn etter overenskomstens ordning. Årsaken er at Legeforeningen og Virke har en nasjonal særavtale. De virsomheter som forhandler etter særavtalens regler, er listet opp i et vedlegg til protokollen for særavtaleforhandlingene. Denne protokollen kan leses ved å følge denne lenken.

Etter den nasjonale særavtalen skal årets lokale forhandlinger gjennomføres innen 21. juni 2013.

De sentrale forhandlingene ble gjennomført onsdag 12. juni.

author

Daniel Wærnes
Den norske legeforening