Enighet i sentrale forhandlinger mellom Spekter og Legeforeningen

Legeforeningen og Spekter kom fredag 24. mai til enighet i forhandlingene om overenskomstens sentrale avtaledel - A2.

Enighet i sentrale forhandlinger mellom Spekter og Legeforeningen
Illustrasjonsfoto Colourbox.com

I år er det mellomoppgjør, hvilket innebærer at partene i hovedsak har diskutert lønnstillegg.

Det ble gitt sentrale tillegg på minimumslønn til medisinstudenter, turnusleger og leger i spesialisering. Det skal nå forhandles lokalt om lønnsoppgjøret for øvrige legegrupper på det enkelte helseforetak og ved Lovisenberg, med endelig forhandlingsfrist 21. juni.

Partene ble i tillegg enige om et partssammensatt arbeid som skal etablere et mer detaljert kunnskapsgrunnlag om lønnsutviklingen for leger.

Partene skal videre avholde et felles seminar i løpet av høsten 2013. Bakgrunnen er innføring av ny turnuslegeordning, og de konsekvenser den søknadsbaserte ordningen har for ansettelse i helseforetakene som medisinstudent. På seminaret skal partene gjennomgå de ulike tilknytningsformene medisinstudenter med lisens har til helseforetakene, og utveksle erfaringer med grunnlaget for tilsetting av turnusleger.