Enighet om ny særavtale for leger i kommunene

En langvarig, men konstruktiv prosess har sikret enighet om ny særavtale for legetjenesten i kommunene. Viktige endringer er styrket arbeidstidsvern og bedre økonomisk tilrettelegging for å kunne ta fri dag etter vakt.

Enighet om ny særavtale for leger i kommunene
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Selv om forhandlingene har vært krevende har dialogen mellom KS og Legeforeningen vært konstruktiv og løsningsorientert. Partene har stått overfor store utfordringer ved forskrifter som griper direkte inn i avtalen uten at det var tatt hensyn til de svært omfattende unntakene i særavtalen fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Samhandlingsreformen og ny fastlegeforskrift har medført et kapasitetspress på legetjenesten i kommunene som nødvendiggjorde større grad av arbeidstidsvern og ikke svekkelse slik det ble lagt opp til i fastlegeforskriften. Pålegg i fastlegeforskriften om legevakt er i seg selv krevende når særavtalen gir unntak for det vernet som ligger i arbeidsmiljøloven.

God dialog partene i mellom

Tidligere i høst så ikke partene mulighet for å komme til enighet og overlot saken til nemndsbehandling, som etter planen skulle finne sted 2. desember. Det har gjennom hele prosessen vært meget god dialog mellom partene, noe som viste seg gjennom at det oppsto nye muligheter for avtaleløsning under forberedelsen av nemndsbehandlingen. Partene ble enige om nytt innhold i særavtalen 28. november.  

Legeforeningen og KS er opptatt av at den nye avtalen skal bidra til god kvalitet i legevaktsordningene ved en forsvarlig arbeidsbelastning for legevaktslegene. Det er derfor innført normer for bemanning og ekstra fri i vaktklasse 1, 2 og 3, dersom det deltar færre leger enn bemanningsnormen.

Legeforeningen og KS har avtalt at det i løpet av avtaleperioden skal utredes ytterligere tiltak for å styrke legebemanningen på legevakt, gjennom en felles erkjennelse av at det kan være krevende å organisere legevakt med tilstrekkelig bemanning.  

Fri dag etter vakt

Retten til fri dag etter legevakt øker fra fire til åtte timer og omfatter leger som har hatt tilstedevakt eller utrykning under beredskapsvakten etter kl. 23 foregående dag. Partene har avtalt videre utredningsprosess om ytterligere utvikling av bestemmelsene om praksiskompensasjon. Arbeidet med samfunnsmedisin i kommunene er styrket i avtalen, blant annet med bestemmelser om samfunnsmedisinsk beredskap og anbefaling med hensyn til stillingsstørrelse for kommuneoverlege (minst 50 pst).

De økonomiske elementene i avtalen har ikke vært regulert på 3 ½ år. Nå oppjusteres satsene fra 1. januar 2014 og skal gjelde i to år. Praksiskompensasjonen øker med 16 prosent. Beredskapsgodtgjøring, timelønn for interkommunal legevakt og andre satser i avtalen øker med 18 prosent. Turnuslegelønnen settes til minst kr 465.000 per år fra 1.7.2013 kr 475.000 fra 1. januar 2014 og til minst kr 494.000 fra 1. januar 2015. 

Vi gjør oppmerksom på at avtalen er betydelig bearbeidet både innholdsmessig og redaksjonelt. Legeforeningen vil utarbeide veiledningsmateriale for våre medlemmer.
Den nye avtalen gjelder for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2015.

Avtalen, SFS2305, er tilgjengelig for nedlasting ved å følge lenken på høyre side.

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening

Vedlegg