Enighet om rammen for normaltariffoppgjøret 2013

Legeforeningen har oppnådd  enighet med staten om veksten i rammen for den offentlige finansiering av fastleger og avtalespesialister.

Enighet om rammen for normaltariffoppgjøret 2013
Illustrasjonsfoto Colourbox.com

Det ligger til grunn en inntektsøkning på 3,2 % og en kompensering av kostnadsøkning på 2,52 %, noe som gir en samlet ramme på oppgjøret på 1,8 pst pr 1. juli 2013. Partene hadde på forhånd beregnet overhenget til 2,0 pst.

Forhandlingene har skjedd i god dialog mellom partene. Utgangspunktet var at takstbruksundersøkelsen viste høyere aktivitet siste året enn det avtalepartene la til grunn for avtaleinngåelsen i 2012, men uten at dette ble trukket fra. Legeforeningen har dokumentert hvilke faktorer som kan ha påvirket aktiviteten utover det vi kan forutsette, noe staten har akseptert. Når det gjelder kostnadssiden viser staten til de vurderinger som skal gjøres når resultatene av den nært forestående Inntekts- og kostnadsundersøkelsen for inntektsåret 2012 foreligger. Denne undersøkelsen er et viktig grunnlag for forhandlingene.

For fastlegenes del justeres gjeldende honorartakster og per-capita tilskudd med 1,85 pst, mens avtalespesialistenes honorartakster og driftstilskudd justeres med 1,65 pst. Nytt per-capita tilskudd for avtaleåret 2013-2014 blir 407 kroner, mens driftstilskuddene er justert til henholdsvis 795 720 kroner for klasse 1, 924 420 kroner for klasse 2 og 1 184 940 kroner for klasse 3.

Nye oppgaver krever mer rom

Fra 1. 5. 2013 er det innført en ny honorartakst som kan utløses ved systematisk legemiddelgjennomgang hos fastlege (takst 2LD), et krav som kom med den nye fastlegeforskriften. For avtaleåret 2013/14 er økonomien styrket med 49 mill. kroner til dette formålet. Styrkingen kommer i tillegg til rammeøkningen angitt ovenfor.

Et viktig tema i rammeforhandlingene var utvikling av de økonomiske virkemidlene i fastlegeordningen. Legeforeningen har tatt opp med staten at det må gjøres tilpasninger i finansieringsgrunnlaget for å gi rom for nye oppgaver for fastlegene, samt stimulere til rekruttering. Det ble også tatt opp at det er utfordrende at det er stadig mindre midler til finansiering av spesialistutdanning og regodkjenning av spesialiteten i allmennmedisin. Partene protokollerte en enighet om dialog i avtaleperioden knyttet til kapasitet og kvalitet i fastlegeordningen, herunder spesialisering og regodkjenning. .

Partene har startet på forhandlingene om justeringer av takster, og forventer at disse skal sluttføres innen fredag 21. juni.

Som tidligere år vil den nye normaltariffen legges ut på Legeforeningens nettsider innen 1. juli. Oppdatert normaltariffhefte vil bli sendt ut med Tidsskriftet i august.

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening

Normaltariffen inneholder informasjon om hvilke refusjonstakster og egenandeler leger kan ta for de tjenester som utføres. Her finner du også oppdatert prisliste/takstplakat for fastleger og avtalespesialister.