Et steg i riktig retning

Legeforeningens president Hege Gjessing støtter helseministerens initiativ for å bedre investeringsvilkårene for norske sykehus som i dag ble lagt frem. Legeforeningen mener fremdeles at det er behov for en investeringspakke for bygg og utstyr.

Et steg i riktig retning
Foto: Daniel Wærnes

Helseminister Jonas Gahr Støre la i dag frem to konkrete tiltak som skal forbedre finansieringen av sykehusinvesteringer i Norge.

Det første er å øke sykehusenes låneramme fra 50 til 70 prosent, det andre er å utvide avdragstiden fra 20 til 25 år. Samlet er tanken at disse tiltakene skal føre til påbegynnelsen av flere samtidige investeringsprosjekter i norske sykehus.

Trenger investeringspakke

- Med dette erkjenner helseministeren de store investeringsbehovene norske sykehus har med tanke på gamle bygg, manglende IKT-løsninger og utrangert medisinteknisk utstyr. Å etablere en felles virkelighetsforståelse om utfordringene sykehusene er stilt overfor, er et viktig og avgjørende steg videre i arbeidet med å bedre situasjonen, sier president Hege Gjessing.

Legeforeningen er spesielt fornøyd med at helseministeren legger frem at dette innebærer en satsing fra regjeringens side, og at pengene må bevilges. Dette viser en vilje til å investere i sykehusene.

Legeforeningen mener like fullt at det er nødvendig med etableringen av en nasjonal sykehusplan og en egen investeringspakke som gir sykehusene friske midler til disposisjon. Gjessing utdyper:

- En realistisk og fremtidsrettet nasjonal sykehusplan vil, sammen med en investeringspakke til sykehusene, bidra til at de nødvendige investeringene som må til for å bedre bygg, IKT og utstyr, ikke går ut over pasientbehandlingen. Det har det gjort frem til nå.

Etterslepet er enormt, og regningen har blitt uforsvarlig høy. Flere uavhengige rapporter anslår at det samlede investeringsbehovet i norske sykehus har kommet opp i 70 milliarder kroner. En kartlegging viser at standarden på et gjennomsnittlig sykehusbygg er teknisk dårligere i 2012 enn for fem år siden. 40 prosent av bygningsmassen hadde for fem år siden en tilstand som ville kreve tiltak på kort eller umiddelbar sikt. Tall viser at 53 prosent av bygningsmassen er i en slik tilstand i dag.

- Vi er enig i at helseministerens tiltak vil kunne øke sykehusenes mulighet til å investere i nye prosjekter, presiserer Gjessing. - Legeforeningen jobber gjerne med helseministeren med tanke på å få til enda bedre investeringsrammer, slik at vi sammen løfter norske sykehus opp på det kvalitetsnivået pasientene fortjener.