Etterlyste økt satsing på helse i Stortingets budsjetthøring

Legeforeningen etterlyste investeringsløft for sykehus, styrking av den kommunale legetjenesten og forpliktende folkehelsetiltak under høringen i Helse- og omsorgskomiteen torsdag denne uken.

Etterlyste økt satsing på helse i Stortingets budsjetthøring
Gjessing, Torgersen og Grimsgaard foran helse- og omsorgskomiteen

Komiteen hadde invitert til høring om forslaget til statsbudsjettet som ble lagt frem 14. oktober. Høringen bestod av en muntlig presentasjon av Legeforeningen, etterfulgt av oppfølgende spørsmål fra komiteens medlemmer.

Under presentasjonen la Legeforeningen vekt på:

  • Behov for økte investeringer i sykehus. Budsjettforslaget legger opp til en fortsatt uholdbar praksis, nemlig at sykehus må gå med overskudd for å realisere langsiktige investeringsplaner. Sykehusene trenger en investeringspakke som kan dekke det eskalerende etterslepet og investeringsbehovet på bygg og medisinskteknisk utstyr
  • Utfordringene i hovedstadsområdet. Etableringen av Oslo universitetssykehus (OUS), nedleggelsen av Aker og overføringen av 160 000 pasienter til Ahus har ført til en rekke utfordringer med tanke på kapasitet og organisering. Under høringen understreket Legeforeningen det prekære behovet for strakstiltak i hovedstadsområdet: Reorganisere OUS med stedlig ledelse i alle ledd, gjenåpne Aker og ta i bruk ledig kapasitet ved Lovisenberg, Diakonhjemmet og Bærum sykehus var løsninger som ble presentert for komiteen
  • Styrking av det kommunale legetjenestetilbudet. Forslaget om å bevilge 50 millioner kroner til å styrke legevaktstjenesten er positivt, men for beskjedent. Legeforeningen mener også at budsjettet mangler tiltak og ambisjoner for fastlegeordningen. Samhandlingsreformen legger opp til nye forventninger og økt aktivitet, uten at budsjettet tar hensyn til dette i tilstrekkelig nok grad. Legeforeningen etterlyser en nasjonal legevaktreform og en økning av den totale legedekningen i kommunene for å møte de demografiske utfordringene og styrke den akuttmedisinske kjede
  • Forebyggende helsearbeid og prioritering av folkehelse. Legeforeningen savner nye, konkrete tiltak med tilhørende bevilgninger i det foreslåtte budsjettet. Det er behov for strukturelle virkemidler, pris- og avgiftspolitikk, som gjør sunne valg enklere og usunne valg vanskeligere. Utjevning av sosiale helseforskjeller er det aller viktigste tiltaket for å bedre den totale folkehelsen

Legeforeningens stilte med følgende delegasjon i Helse- og omsorgskomiteen: president Hege Gjessing, sentralstyremedlem og leder for Yngre legers forening Johan Torgersen og sentralstyremedlem og tillitsvalgt ved Oslo universitetssykehus Christian Grimsgaard.