Feil medisin for legevakten

Landets legevakter trenger et skikkelig kvalitetsløft: Flere fastleger, bedre utstyr og moderne lokaler - ikke pålegg som tvinger fastleger over 55 år inn i systemet, mener Legeforeningen.

Trond Egil HansenHelse- og omsorgsdepartementet (HOD) kunngjorde onsdag 19. juni at fastlegeforskriftens § 13 endres. I praksis innebærer det at alle fastleger under 60 år kan pålegges legevakt på ettermiddag, kveld, natt og helg. Endringen er gjort uten at Legeforeningen har blitt involvert.

Må styrke kvaliteten på legevaktene

Legeforeningen mener at tungt press på legers arbeidstid kan svekke muligheten for godt, kvalitetssikret medisinsk arbeid i kommunene. For å sikre befolkningen i hele landet en kvalitativt god akuttberedskap på kveld og natt, jobber Legeforeningen for en nasjonal legevaktreform. Reformen må inneholde nasjonale minstestandarder for blant annet kvalitet og bemanning. På den måten kan man sikre en effektiv og bærekraftig utvikling av legevakttjenesten.

- Hovedproblemet i dag er at det er for mange legevakter og for mange med dårlig kvalitet. Et arbeidsforhold basert på tvang er sjeldent i Norge, og vi stiller spørsmål ved om det gir kommunene noen grunn til å gjøre noe med legevaktene, sier visepresident i Legeforeningen og leder i Allmennlegeforeningen Trond Egil Hansen.

Legevakten er på kvelds- og nattestid betjent av leger som har fulltids fastlegepraksis ved siden av. Kvaliteten på legevaktene må opp på et akseptabelt nivå. Departementet har nå valgt å pålegge leger å jobbe innenfor en tjeneste der kvaliteten er svært variabel. Legevaktordningen må heller styrkes ved å legge til rette for bedre kommunesamarbeid og ved å øke ressursene til bemanning, utstyr og lokaler.

Vil se nærmere på forskriftsendringen

Fastlegers plikt til å arbeide ved kommunens legevakt er ikke en del av et ordinært arbeidsforhold, men en oppgave pålagt i forskrift. Med fastlegeforskriften ble grunnlaget for fritak flyttet fra avtale til forskrift, en uheldig endring med tanke på at samme avtale regulerer arbeidstid. I avtalen var det i tillegg nedfelt en intensjon om å ta hensyn til leger over 55 år ved fordeling av legevakt.

- Kommunene er allerede avhengige av vide unntak fra arbeidsmiljøloven for å få fastleger til å kunne jobbe i legevakt. KS og Legeforeningen har i lengre tid vært enige om å forsøke å begrense belastningen for leger over 55 år. Dette har departementet ikke tatt hensyn til, presiserer Hansen.

Legeforeningen vil nå se nærmere på forskriftsendringen og vurdere hvordan vernet mot urimelig arbeidspress kan bli ivaretatt. Urimelige arbeidsvilkår kan være en risiko for pasientsikkerheten. Legeforeningen vil jobbe videre for å sikre at pasienter og pårørende utsatt for en akutt sykdom eller skade, opplever Legevakten som en trygg inngangsport til helsetjenesten.