Fra borgerlig seier til forpliktende samarbeid

Legeforeningen gratulerer de borgerlige partiene med valgseieren. - Nå forventer vi at løftene under valgkampen blir til handling i regjering, sier president Hege Gjessing.

Fra borgerlig seier til forpliktende samarbeid
Fra venstre: Trine Skei Grande, Siv Jensen, Erna Solberg og Knut Arild Hareide.

Med 96 mot 72 mandater ble det under mandagens valg klart at den borgerlige blokken med Høyre, Fremskrittspartiet (Frp), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (Krf) får flertallet på Stortinget. De borgerlige partiene har uttalt at de nå skal samles til forhandlinger med det mål å danne en regjering som skal erstatte den rødgrønne Stoltenberg II-regjeringen.

Viktig å finne gode helseløsninger sammen

Høyre vil i så fall gå inn i den nye regjeringen som partiet med flest mandater. Høyre er også det eneste partiet, ved siden av Arbeiderpartiet, som under valgkampen la frem en konkret tiltakspakke for å bedre situasjonen for de offentlige sykehusene.

- Legeforeningen ser frem til å være en sentral og konstruktiv samarbeidspartner i innsatsen som kreves for å finne de beste helseløsningene, sier Hege Gjessing.

Fire tiltak for en bedre helsetjeneste

For Legeforeningen er det særlig fire helsepolitiske tiltak som blir viktige for å styrke helsetjenesten fremover:

Nasjonal helse- og sykehusplan. Legeforeningen støtter opprettelsen av en nasjonal sykehusplan utviklet i samarbeid med fagmiljøene, lokalmiljøene og Stortinget. En nasjonal sykehusplan vil gi en tydeligere og bedre forankret politikk for sykehusstruktur, lokalsykehusfunksjonen, for økt samsvar mellom økonomi og oppgaver samt langsiktighet i investeringer. Planen ble foreslått av Høyre under lanseringen av tiltakspakken for offentlige sykehus, samt som eget representantforslag fra Høyre, Frp og Krf i Helse- og omsorgskomiteen

Økt handlefrihet til sykehusene. Detaljnivået i statens styring av sykehusene må reduseres, samtidig som handlingsrommet til det enkelte sykehus økes. Den politiske styringen fra eiers side bør konsentrere seg om overordnede forhold. Innenfor denne rammen skal sykehusene ha frihet. Sykehusstyrene må basere seg på kompetanse og faglighet – ikke partipolitisk tilhørighet. Dette er i tråd med den opprinnelige intensjonen i foretaksreformen fra 2002.  

I tillegg må førstelinjelederne få større innflytelse. Denne gruppen står nærmest pasientbehandlingen og forvalter størstedelen av de samlede ressursene i sykehusene. Disse lederne er helt avgjørende for å sikre kvalitet, trygghet og respekt i helsetjenesten.

Styrke det kommunale legetjenestetilbudet. Den nye fastlegeforskriften har vist seg å by på kapasitetsutfordringer. Mange kommuner har ikke den legedekningen som kreves. Vi trenger derfor en egen plan for å få flere fastleger i Kommune-Norge. I tillegg er det behov for flere sykehjemsleger og en opprustning av landets legevakter. Høyre har fremmet et eget representantforslag for en bedre kommunehelsetjeneste.

Sikre legers rett til fast ansettelse. Samtlige partier, bortsett fra Frp, har uttalt at retten til fast ansettelse for leger i spesialisering skal gjelde på lik linje som fast ansettelse i andre deler av arbeidslivet. Slik er det dessverre ikke i dag. Hele 95 prosent er midlertidig ansatt og går fra korttidskontrakt til korttidskontrakt. Dette er dårlig bruk av ressurser, av legers kompetanse og fører til utrygge og uforutsigbare arbeidsvilkår.