Halvparten av sykehuslegene er nå praksisarbeidere

Høyesterett avgjorde i dag at leger i spesialisering er praksisarbeidere. Dommen omfatter nær halvparten av alle sykehusleger og kan få stor betydning om ikke eier tar ansvar for situasjonen, sier president Hege Gjessing.

Halvparten av sykehuslegene er nå praksisarbeidere
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

En lege ved Oslo universitetssykehus (OUS) har saksøkt OUS med krav om fast ansettelse. Saken ble anket inn til Høyesterett som behandlet saken 8. og 9. oktober 2013. Tirsdag formiddag ble det klart at anken forkastes. Leger i spesialisering er med denne avgjørelsen derfor å anse som praksisarbeidere etter arbeidsmiljøloven. Dette betyr at arbeidsgivere kan fravike hovedregelen om fast ansettelse for alle leger i spesialisering og ansette midlertidig.

Uheldig

- Dommen er uheldig. At halvparten av landets sykehusleger er å anse som praksisarbeidere og kan ansettes midlertidig viser hvor uholdbart dagens regelverk egentlig er. Regelverket hindrer likevel ikke at eierne av sykehusene kan sørge for ryddige arbeidsforhold. Nå blir det opp til politikerne å få på plass endringer i sykehusene som ivaretar pasientsikkerhet og trygge arbeidsforhold, sier Johan Torgersen, leder i Yngre legers forening (Ylf).

I 2010 gikk daværende helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen ut og ba de regionale helseforetakene om at de skulle sikre at leger i spesialisering fikk faste stillinger. Ikke mye har skjedd siden da. I dag er mer enn 90 prosent av leger i spesialisering midlertidig ansatte. I snitt er leger 42 år før de får sin første faste stilling som lege. Dagens helseminister har tatt opp spørsmålet for denne gruppen i Stortinget. Allerede i desember 2009 ble spørsmålet om faste stillinger for leger i spesialisering tatt opp av Bent Høie, som da var stortingsrepresentant.

Uakseptable forhold

-  Vi forventer at helseministeren får på plass faste stillinger innen kort tid. I dag har vi en helseminister som har sett hvilken usikkerhet den omfattende bruken av midlertidighet fører til i sykehus og at det er en trussel mot pasientsikkerheten. Historier om leger i spesialisering som ikke tør å si ifra om forhold på arbeidsplassen grunnet frykt for represalier er uakseptabelt, sier Torgersen.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet gjorde også en vurdering av ordningen for leger i spesialisering i 2010, og konkluderte med at de ikke er praksisarbeidere.

- Helseministeren kan gjøre noe med denne praksisen. Som eier av sykehusene – og i kraft av å være øverste ansvarlig for helsetjenesten kan han være med på å endre de uholdbare forholdene i sykehus, slår Torgersen fast.

Arbeidet må starte nå

President Hege Gjessing mener det er på høy tid å ta tak i dette. - Rettsprosessen i denne enkeltsaken har forsinket implementeringen av faste stillinger. Nå har vi en avgjørelse og arbeidet kan igangsettes. Vi har tatt til orde for et fleksibelt arbeidsliv, noe som også viser seg gjennom de avtalene legene har. Men den gjeldende praksisen er uholdbar, ikke bare for legene, men også for pasientene. 

Gjessing er tydelig på at ansvaret nå ligger hos politikerne på Stortinget. – Det er bred politisk enighet om at faste stillinger skal være regelen for yngre leger i norske sykehus, det har det vært i flere år. Mange har ventet på dommen i Høyesterett for å få en endelig avklaring på gjeldende praksis. Den har kommet i dag, og nå er det ingen grunn til å utsette arbeidet ytterligere. Vi trenger å sette i gang prosessen med å modernisere regelverket så raskt som mulig.