Høring om aldersgrense for fritak av legevakt

Legeforeningen mener at forskriftsendringen som hever aldersgrensen for fritak fra legevakt til 60 år, er produktet av en mangelfull prosess med liten grad av åpenhet og tilstrekkelig utredning.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Legeforeningen ble 20. juni invitert til høringsmøte om forskriftsendring vedrørende endring av aldersgrensen for fritak fra legevakt. Det reageres sterkt på måten helse- og omsorgsdepartementet(HOD) har gått frem på i forkant av forskriftsendringen.

Har ikke involvert Legeforeningen

Flytting av aldersgrensen løser ikke det som er den største utfordringen for legevaktene, nemlig kvalitet. Legeforeningen sitt syn er at det er gjennom gode avtaler at rekruttering og styrking av kvalitet sikres, ikke gjennom pålegg i forskrift. Et konstruktivt samarbeid sikres gjennom dialog og samarbeid, ikke ved å bruke tvang. 

Legeforeningen reagerer på følgende:

  • At departementet ikke har involvert Legeforeningen i vurderingen av den faktiske situasjonen og behovet for endringer
  • At departementets egne vurderinger ikke kan ettergås grunnet mangel på høringsnotat
  • At den hastegrad helseminister Jonas Gahr Støre gir uttrykk for ikke er gjort godt nok rede for utfra den informasjonen Legeforeningen har

Kan ikke tre i kraft fra 1. juli

Legeforeningen har fått meldinger om at enkelte kommuner planlegger å sette leger over 55 år inn i legevakt allerede fra 1. juli. Legeforeningens vurdering er at det ikke vil være adgang til å pålegge dette så snarlig. For det første gjelder en 14 dagers varslingsfrist for arbeidsplaner og for det andre en frist på to måneder for endring av ferie.

Legeforeningen vil nå arbeide videre med hvordan behovet for forutsigbarhet og arbeidstidsvern for leger i kommunehelsetjenesten skal ivaretas fremover.

Legeforeningens høringsuttalelse kan leses ved å følge denne lenken.

author

Daniel Wærnes
Den norske legeforening

Mer om emnene