IKT-løftet som uteblir

Det er positivt at regjeringen bevilger 70 millioner kroner ekstra for å følge opp stortingsmeldingen «Én innbygger - én journal» i revidert nasjonalbudsjett 2013. Men, dette er langt fra nok for å sikre en god, nasjonal IT-løsning.

IKT-løftet som uteblir
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

De 70 millionene som denne uken bevilges til IKT ved sykehusene, fordeles til de regionale helseforetakene for å få fortgang i prosessen med å digitalisere helsetjenesten og avvikle papirbaserte løsninger.

Regjeringen viser med dette at de ønsker å imøtekomme IKT-utfordringene i helsetjenesten. Men, bevilgningen må følges opp med ytterligere investeringer dersom sykehusene skal oppfylle regjeringens egne IKT-mål:

  • Å kunne forholde seg til én journal, altså redusere antall journalløsninger
  • Nye og moderne digitale tjenester for pasienter
  • Sterkere nasjonal styring av IKT-utviklingen i helsesektoren

IKT-satsing på bakbeina

Tall innhentet for Legeforeningen viser at Norge er på sisteplass i Norden når det gjelder investeringer i IKT. Langvarig nedprioritering av gode IT-løsninger har gitt oss en helsetjeneste som mangler effektiv elektronisk kommunikasjon mellom involverte parter.

Det finnes i dag pasienter som lagrer sine egne helseopplysninger fordi de har blitt utsatt for dårlig informasjonsflyt. Regionale helseforetak oppfordrer pasientene til å selv si i fra dersom innkallingen uteblir.

Den nasjonale satsingen på IKT finansieres i stor grad av de regionale helseforetakene og ligger omtrent på 1,6 prosent av foretakenes disponible midler.

Staten må ta ansvar

Bedre IT-systemer vil ha stor samfunnsmessig nytteverdi og komme hele helsetjenesten til gode. Derfor mener Legeforeningen at ansvaret for å sikre gode IT-løsninger må hvile tyngre på myndighetene.

Dersom regjeringen ønsker å oppnå egne IKT-ambisjoner, må de regionale helseforetakene slippe å bære investeringsutgiftene alene. Helseforetakene sliter allerede, hver dag tvinges de til å prioritere mellom helt nødvendige poster for å drifte gode, trygge sykehus.

En reell satsing krever at regjeringen styrker nasjonal prioritering og koordinering av sykehusenes IKT-tjenester og er villige til å påta seg det finansielle ansvaret.