Knuser myter om helseutgifter

Norge er langt fra å ha verdens høyeste ressursbruk av helsetjenester per innbygger, viser ny studie. Vi har heller ikke et stort overforbruk av sykehustjenester. Dette bekrefter Legeforeningens syn.

Knuser myter om helseutgifter
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Bak studien står professor i forvaltningsøkonomi Bjarne Jensen. Hans detaljerte sammenlikning av helseutgiftene i Norge med andre land presenteres i dagens utgave av Dag og Tid.

«Konklusjonane hans kolliderer med fleire av premissane som helseministeren og regjeringa byggjer helsepolitikken sin på. Det gjeld både totalforbruket av helse­tenester, sysselsetjinga i sektoren og viktige delar av samhandlingsreforma.

Det er ein myte at Noreg har hatt ein sterk og sterkare vekst i helseutgifter enn mange andre land det er naturleg å samanlikne seg med. Tal frå OECD viser at Noreg hadde ein auke i helseutgiftene pr. innbyggjar på 2,4 prosent i åra 2000–2009, medan gjennomsnittet i OECD i same periode var på 4,0 prosent.

Ser ein på utgifter til helseutgifter som prosent av brutto nasjonalprodukt og held utgifter til langtidspleie utanom, ligg Noreg lågast av 16 OECD-land med 6,9 prosent, medan Frankrike ligg på topp med 10,4 prosent. Alle dei andre nordiske landa brukar ein større del av BNP på helse enn Noreg. Det gjer også land som Slovakia, Spania, Tsjekkia, Ungarn og Polen.
Jensen har også rekna ut samla helseutgifter pr. innbyggjar i absolutte tal, der langtidspleie er halden utanom og ein tek omsyn til kjøpekrafta i kvart land. Tala viser då at Sveits, Nederland, Tyskland, Frankrike, Sverige og Austerrike har høgare helseutgifter pr. innbyggjar enn Noreg», skriver ukeavisen.

Les hele artikkelen Knuser mytar om helsevesenet på nettsidene til Dag og Tid.

Legeforeningen deler synspunktene. Foreningens statistikksjef skrev en kronikk i Dagens Næringsliv i fjor høst om samme problemstilling. Kronikken, På jumboplass i helseutgifter, er tilgjengelig til høyre på siden.