Legeforeningen etablerer senter for kvalitet i legekontor

Senteret skal støtte og veilede kontinuerlig forbedring av faglig tilbud, organisering og service, og samtidig fremme samarbeid innenfor og utenfor legekontoret.

Legeforeningen etablerer senter for kvalitet i legekontor
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Mangeårig arbeid for senter for allmennmedisinsk kvalitet(SAK), gir nå resultater. Legeforeningens sentralstyre har vedtatt å opprette senter for kvalitet i legekontor.

Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen er initiativtakerne. Tilbudet skal ikke bare gjelde allmennleger, men også privatpraktiserende spesialister. Privatpraktiserende spesialisters landsforening vil også delta, sammen med Norsk samfunnsmedisinsk forening. Et eget selskap skal stå for driften.

Kommunene, oftest ved kommuneoverlegene, har ansvaret for å støtte og fremme kvalitetsarbeid på fastlegekontorene. Legeforeningen ønsker derfor å samarbeide med stat og kommune om drift av senteret.

Legeforeningen ønsker at senteret bygges opp i et miljø som har allmennmedisinsk og forskningsmessig kompetanse. Selskapets styre vil ta standpunkt til lokaliseringen.

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening