Legeforeningen oppfordrer til å besvare inntekts- og kostnadsundersøkelsen

IKU er verktøyet som benyttes for å dokumentere utviklingen i inntekter og utgifter i praksis. Det er derfor viktig med høy oppslutning, en lav svarprosent vil svekke mulighetene for å nå frem i normaltarifforhandlingene. Ny frist til å besvare undersøkelsen er satt til 15. september 2013.

Legeforeningen oppfordrer til å besvare inntekts- og kostnadsundersøkelsen
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Undersøkelsen ble sendt ut til alle næringsdrivende fastleger og avtalespesialister i juni med svarfrist 15. august. To dager før den opprinnelige fristen utløp, var svarprosenten på kun 6 prosent for fastlegene og 10 prosent for avtalespesialistene.

Viktig med god oppslutning

Legeforeningen vil sterkt oppfordre til å besvare undersøkelsen. Partene er avhengige av en IKU det kan festes lit til for å kunne gjennomføre gode forhandlinger. Det har vist seg svært vanskelig å få midler til dekning av økte kostnader i praksis uten at dette er dokumentert i inntekts- og kostnadsundersøkelsen. Dokumentasjon av reelle utgifter i praksis er avgjørende for at Legeforeningen skal kunne sikre at legene oppnår den inntektsutviklingen partene har avtalt. 

En god oppslutning om undersøkelsen er derfor svært viktig. Alle som ikke har besvart undersøkelsen vil få jevnlige påminnelser fram mot den nye fristen som er satt til 15. september 2013. Flere har etterspurt en oversikt over spørsmålene i undersøkelsen og en oversikt over hvilke data man må ha tilgjengelig for å fylle ut skjemaet. Dette er sendt ut i egen e-post i juni, og vil bli sendt ut på nytt de nærmeste dagene. Om du ikke har undersøkelsen kontakt Pal.Alm-Kruse@legeforeningen.no.

Vi vil presisere at alle opplysninger behandles konfidensielt, og at uvedkommende ikke vil få innsyn i dataene.