Leger fikk medhold i sak mot Skatteetaten

Gjøvik tingrett har avsagt dom i saken om beregningsgrunnlaget for avskrivbar goodwill for to leger.

Leger fikk medhold i sak mot Skatteetaten
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Tingretten har gitt legene medhold i at verdien av fastlegeavtalen ikke utgjør et «annet immaterielt driftsmiddel» som skal trekkes ut ved beregningen av avskrivbar goodwill.

Skatteetaten mente at selve fastlegeavtalen er en del av overdragelsen, og at verdien av denne ikke kan avskrives fordi den regnes som såkalt «annet immaterielt driftsmiddel». Dette medførte at en rekke leger som kjøpte praksis i 2010 og senere fikk endret likningen og måtte krav om etterbetaling av skatt. Legeforeningen mener skattemyndighetenes vurdering i disse sakene er uriktig.

Dommen er ikke rettskraftig og ankefristen går ut til uken.

Ikke gjenstand for overdragelse

Tildeling av fastlegeavtaler skjer etter et forvaltningsvedtak fra kommunen. Dette er en personlig rett og plikt gitt gjennom et offentlig vedtak. Denne avtalen er ikke er gjenstand for overdragelse. Derimot overdras den private praksisen som avtalen er knyttet til. 

For at noe skal være et «annet immaterielt driftsmiddel» må det være identifiserbart og kontrollerbart. Tingretten fastslo at vilkåret om at fastlegeavtalene er kontrollerbare ikke er oppfylt, og at skatteetatens beregninger ikke står seg. 

Sannsynlig anke fra staten

Det er sannsynlig at avgjørelsen blir anket fra statens side. For de leger som har klaget på likningen, er det viktig at de ber om at saken deres står i bero inntil rettskraftig dom foreligger. Dersom tingrettens avgjørelse blir stående, bør man oversende denne til det aktuelle skattekontor og be om rettens tolkning blir lagt til grunn også i deres saker.

For årets selvangivelse bør skatteetatens forståelse legges til grunn om dommen ikke blir rettskraftig. Det er viktig at man legger inn et forbehold om endring dersom beregningsmåten endres.

Les hele dommen og nærmere redegjørelse for saken.

Mer om emnene

Informasjon om sak knyttet til likning ved praksisoverdragelse, samt Legeforeningens oppfølging.