Politisk plattform viser ny retning

Legeforeningen støtter mange av helsetiltakene i den politiske plattformen som ble lagt frem av Høyre og Fremskrittspartiet på Sundvollen Hotell mandag denne uken.

Politisk plattform viser ny retning
Foto: Eirik Helland Urke/flickr.com

Mandag presenterte Høyre-leder Erna Solberg og Fremskrittspartiets leder Siv Jensen den påtroppende regjeringens politiske plattform.

Viktige tiltak

Legeforeningen er glade for å se mange viktige tiltak i den nye regjeringens plattform og er fornøyd med å ha fått gjennomslag for: 

  • En nasjonal helse- og sykehusplan som fremmes for Stortinget. Legeforeningen har etterlyst dette som et viktig grep for å sikre samsvar mellom økonomi og pålagte oppgaver og for å gi forutsigbarhet i helsesektoren. Legeforeningen er positiv til at arbeidet med å utvikle en slik plan nå iverksettes
  • En handlingsplan om tilgjengelighet, kvalitet og kompetanse i fastlegetjenesten. Legeforeningen støtter tiltaket og vil påpeke at for at handlingsplanen skal lykkes må den inkludere en opptrappingsplan for å styrke bemanningen i den kommunale legetjenesten
  • Å styrke kvaliteten og innføre strengere krav til legevaktstjenesten. Legeforeningen synes det er positivt at regjeringspartiene ønsker å prioritere og styrke de offentlige legevaktene

Ny retning

Legeforeningen mener innføringen av disse tiltakene vil vise en ny retning for norsk helsevesen. En styrket sykehussektor og en mer robust legetjeneste i kommunene er avgjørende for å komme fremtidens helseutfordringer i møte. Legeforeningen mener i tillegg at følgende tiltak presentert i plattformen er viktige fremover:

  • Å avbyråkratisere samfunnet. Legeforeningen mener at et viktig ledd i avbyråkratiseringen er å gjennomgå og fjerne unødvendig rapportering og detaljstyring i helsevesenet. Målet må være å legge til rette for at leger brukes mer av sin arbeidstid på pasientene
  • Å styrke og trappe opp innsatsen innen rus og psykiatri
  • Styrke den medisinske forskningen knyttet til alvorlige sykdommer og livsstilsykdommer. Tiltaket er et viktig ledd i arbeidet med å forberede samfunnet på morgendagens utfordringer knyttet til denne type sykdommer
  • Å beholde fast ansettelse som hovedregel i arbeidsmiljøloven. Legeforeningen mener at dette også skal gjelde sykehusleger. Spesielt utsatt er leger i spesialisering der vi i dag ser at hele 95 prosent er midlertidig ansatt

Legeforeningen ser frem til konstruktiv dialog med den nye regjeringen for å i felleskap utvikle et robust helsetilbud og en bærekraftig helsetjeneste til det beste for hele befolkningen.