Prinsipiell seier i Høyesterett

Overlege Hansjørg Nachtmann ble straffet for sitt forsøk på å ivareta taushetsplikten. Med bistand fra Legeforeningen ble saken prøvet i alle rettsinstanser. Nå er han fullstendig frifunnet av Høyesterett.

Prinsipiell seier i Høyesterett
Hansjörg Nachtmann (t.h) har vunnet frem med endelig seier i Høyesterett. Her med Lars Duvaland. Foto: Rune Thorstein

Retten slo fast at handlingen hans var en rettsmessig handling og innenfor taushetsplikten.

Den aktuelle hendelsen fant sted på Universitetssykehuset i Nord-Norge i januar 2012. En pasient ankom sykehusets akuttmottak bevisstløs. På seg hadde han en liten pose med narkotika. Sykehuset har ikke lov til å oppbevare dette. I tråd med interne rutiner ble politiet kontaktet for avlevering. Da politiet ankom, etterspurte de pasientens identitet. Nachtmann avviste å svare på dette under henvisning til taushetsplikten. Politibetjenten uttalte da at de ville ta en DNA test for å få kjennskap til identiteten. Før politiet fikk posen gned Nachtmann den mellom hendene. Slik fjernet han DNA spor og dermed avidentifiserte posen.

Politiet gav Nachtmann et forelegg for å ha ødelagt bevis. Legeforeningen rådet Nachtmann til ikke å vedta forelegget. Etter foreningens oppfatning hadde Nachtmann handlet korrekt og i tråd med taushetsplikten. Taushetsplikten er ikke kun en plikt til å tie, men til aktivt å forhindre at personlig informasjon helsetjenesten blir betrodd kommer på avveie. 

Da Nachtmann ikke vedtok forelegget ble saken fremmet for retten. Legeforeningen vurderte saken som svært viktig og valgte å gi Nachtmann bistand i den rettslige behandlingen. Advokat Lars Duvaland i avdeling for Jus og arbeidsliv var forsvarer i tingretts- og lagmannsrettsbehandlingen.

Begge underinstanser frifant Nachtmann, men med begrunnelse i at han feilaktig trodde han hadde taushetsplikt. Han oppfylte dermed ikke straffelovens krav til «hensikt». Disse rettsinstansene mente at taushetsplikten ikke gikk så langt som til å foreta en slik handling. Saken ble anket inn for Høyesterett. Høyesterett gav full tilslutning til Legeforeningens argumenter om at taushetsplikten gjaldt i denne situasjonen.

Legeforeningen mener dommen er et svært viktig bidrag til forståelsen av taushetspliktens rekkevidde. Dette er den første Høyesterettsdommen som sier noe konkret om kravet til aktiv handling for å ivareta taushetsplikten. Det Høyesterett vektlegger tyngst er hensynet til pasientens tillit til helsetjenesten. Ingen skal unnlate å oppsøke helsehjelp av frykt for at opplysninger, om for eksempel straffbare forhold, blir videreformidlet av helsepersonell. Dommen vil få betydning for rolleforståelsen i samarbeid mellom politi- og helsetjeneste i tiden som kommer.

Høyesterettsdommen kan lastes ned øverst til høyre på siden.