Reservasjon og ny regjering

I samarbeidsavtalen som ble signert mandag denne uken åpner Krf, Høyre og Frp for å gi fastleger reservasjonsmulighet etter dialog med Legeforeningen.

Reservasjon og ny regjering
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Under Legeforeningens landsstyremøte i Alta 6. juni i år samlet landsstyret seg om et vedtak som legger til grunn at det skal kunne tilrettelegges for reservasjonsadgang ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død. Landsstyrets vedtak gjelder både for spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Det går klart frem av vedtaket at det skal tilrettelegges for muligheter for reservasjon når dette ikke har negativ påvirkning for pasientens ve og vel eller pasientrettigheter. Det dreier seg altså ikke om en rett til reservasjon, men om en mulighet, såfremt ledelsen i sykehuset eller kommunene mener at dette kan gjennomføres uten at det går utover pasientene.

I samarbeidsavtalen mellom Krf, Høyre og Frp står følgende: «Det gis reservasjonsmuligheter for fastleger etter dialog med Den norske legeforening». Legeforeningen er klare til å diskutere hvordan dette kan gjennomføres på best mulig måte. Pasientforeninger bør inkluderes i en slik drøfting.

Myndighetene er ansvarlig for implementering og oppfølging av reservasjonsmuligheten. For Legeforeningen er det avgjørende at pasientene alltid møtes med forståelse og respekt. Forutsigbarhet for pasientene må sikres gjennom god informasjon.