Riksrevisjonen slakter Hovedstadsprosessen

- Rapporten reiser alvorlige problemstillinger som må besvares. Det er ingen tvil om at Riksrevisjonen deler vår virkelighetsforståelse om de faktiske forholdene ved Oslo-sykehusene, sier president Hege Gjessing.

Riksrevisjonen slakter Hovedstadsprosessen
Hege Gjessing

Tirsdag formiddag publiserte Riksrevisjonen en gjennomgang av den statlige forvaltningen av offentlig eide selskaper. Rapporten slår fast at situasjonen i hovedstadsområdet er alvorlig og preget av sviktende planlegging og mangelfull resultatstyring i alle ledd – fra departement, til styrene i Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus.

Ingen klare forbedringer

Omstillingen av OUS som ble påbegynt i 2009 og som førte til sammenslåingen av Aker, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål, skulle sikre bedre fag- og forskningsmiljø, bedre utnyttelse av personell og utstyr, bedre pasientsikkerhet og økt produktivitet.

Riksrevisjonen har gjennom en rekke undersøkelser kommet frem til at «Fra omstillingen av OUS startet i 2009, og fram til utgangen av 2012 er det ingen klare forbedringer i verken pasientbehandlingen eller ressursutnyttelsen i OUS». Riksrevisjonen påpeker at OUS har hatt krevende rammebetingelser, men konkluderer likevel med at den overordnede styringen på tvers av klinikkene har vært for svak med tanke på å redusere flaskehalser i behandlingen.

- Rapporten slår fast at også HSØ har en stor del av ansvaret. De har sviktet totalt i sin kommunikasjon med OUS når det gjelder å klargjøre og videreformidle en tydelig plan for forbedring. Det er påfallende at leddene som skal sikre god og forutsigbar drift er de aller svakeste i systemkjeden, mener Gjessing.

Slår fast behovet for granskning

Helse- og omsorgsdepartementet har pålagt RHF-ene å utvikle systemer for risikostyring. Selv om det har blitt gjort evalueringer av risiko ved OUS har det blitt gjort lite for å forebygge og endre bildet i en positiv endring. Rapporten viser at tiltakene som er gjennomført ikke har hatt tilstrekkelig virkning og at den overordnede kliniske styringen har vært for dårlig.

-Riksrevisjonen reiser en rekke alvorlige problemstillinger ved styringen av OUS som må besvares. Legeforeningen mener at spørsmålene tydeliggjør behovet for en uavhengig granskning av omstillingen for å avdekke nødvendig kunnskap det videre arbeidet kan bygge på, sier Gjessing.

Korridorpasienter på Ahus

Riksrevisjonen har i tillegg sett på situasjonen ved Akershus universitetssykehus og mener at utviklingen med antall korridorpasienter er alvorlig. HSØ oppfordres til å gjennomføre tiltak for å bedre den akutte situasjonen. I dag drives sykehuset med 104 % belegg.

- Legeforeningen har lenge ment at noe med gjøres for å bedre kapasitetsutfordringen på Ahus. Samlet sett er rapporten et bevis på Riksrevisjonen deler den virkeligheten vi har beskrevet i årevis, sier Gjessing.

- Neste steg er å sette i gang nødvendige tiltak som sikrer at sykehusene i Oslo leverer et godt pasienttilbud som dagens og morgendagens befolkning kan benytte seg av.

"Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2012" kan lastes ned ved å følge lenken på høyre side.

I Aftenpostens artikkel "Riksrevisjonen: OUS-pasientene har ikke fått det bedre" er Legeforeningen intervjuet. Artikkelen kan leses ved å følge denne lenken