Til kamp mot festrøyken

Helsedirektoratet lanserte torsdag en ny tobakkskampanje rettet mot dem som røyker av og til. Legeforeningen støtter kampanjen.

Til kamp mot festrøyken
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

En tredel av dem som røyker av og til tror ikke det er skadelig for helsen. Det viser en ny undersøkelse direktoratet har fått utført i forbindelse med kampanjen. Budskapet i kampanjen er at hver eneste sigarett skader deg: Det finnes ingen trygg nedre grense for tobakksbruk. Allerede fra den første sigaretten øker risikoen for hjerteinfarkt betraktelig, og den største forskjellen er å gå fra null røyk til litt røyk.

Må møtes med treffsikre tiltak

Legeforeningen støtter kampanjen. Kombinert med treffsikre strukturelle tiltak, i hovedsak i prispolitikk og lover, vil man kunne ta viktige skritt mot et tobakksfritt samfunn. I forslag til ny tobakksskadelov tas det til orde for en kommunal bevillingsordning for salg, flere røykfrie arenaer og at vernet mot passiv røyking styrkes.

Legeforeningen støtter lovforslaget, men etterlyser samtidig enda mere ambisiøse og offensive tiltak: Det bør innføres forbud mot røyking i bil av hensyn til barn. Legemiddelforskriften som forbyr statlig finansiering av medisiner mot tobakksavhengighet, må fjernes. Avgiftene på røyk og snus må fortsatt økes vesentlig, og tobakksavgiften må øremerkes til tobakksavvenning og tobakksforebygging. Tollkvoten på tobakk må fjernes.

Øker risikoen for de store folkesykdommene

I Norge røyker 10-12 prosent av 15-åringene daglig eller ukentlig. Blant voksne røyker om lag 30 prosent daglig eller av og til (av-og-til-røykerne teller 430 000). Sammenliknet med mange vestlige land, for eksempel Sverige, Storbritannia og USA, er tobakksforbruket i Norge fremdeles høyt. Røyking øker risikoen for de store folkesykdommene som hjerteinfarkt og andre karsykdommer, kreft og lungesykdommen KOLS. I tillegg kommer økt risiko for en rekke andre sykdommer. Blant ungdom har snus overtatt noe for røyking. Snusbruk er like fullt en usunn erstatning. Fortsatt satsing på tobakksforebyggende tiltak er også viktig for å utjevne sosiale helseforskjeller.

Les mer om den nye tobakkskampanjen på Helsedirektoratets nettsider.