Tilbud om turnusstilling utenom fristen

De siste dagene er det blitt kjent at enkelte helseforetak har tilbudt turnussøkere stilling tidligere enn de fristene som er fastsatt av Helsedirektoratet. Denne ansettelsespraksisen er i strid med turnusforskriftens system.

Tilbud om turnusstilling utenom fristen
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Tilbud om turnusstilling skal utsendes koordinert av helseforetakene samme dag for alle stillinger i Turnusportalen, og alle kandidater skal få frist til å svare. Første dato for å gi tilbud ut fra helseforetakene er 10. juni, med svarfrist for søkere innen 13. juni. Hensikten med en felles tilbudsdato, er at alle søkere skal ha en reell mulighet til å vurdere de ulike jobbtilbudene mot hverandre. Det er Helsedirektoratet som er ansvarlige for å forvalte regelverket knyttet til ordningen.

Den ansettelsespraksisen vi nå har sett eksempler på er svært uheldig for turnussøkerne. Legeforeningen forutsetter at helseforetakene er godt kjent med regelverket og hvilke frister som gjelder. De har skapt en pressituasjon for søkere ved å gi tilbud med kort frist utenfor gjeldende system.

Blir bedt om å takke nei

Etter at Helsedirektoratet ble gjort kjent med situasjonen har de sendt ut informasjon til alle helseforetak og alle søkere. Helseforetakene har blitt påminnet om at en slik ansettelsespraksis er i strid med turnusforskriften. Søkere som har fått tilbud blir bedt om å takke nei til tilbudt turnusstilling utenfor de opplyste tilbudsdatoene. Legeforeningen forutsetter derfor at alle helseforetakene heretter forholder seg til regelverket.

Det finnes antakelig fortsatt søkere som lurer på hvordan de skal forholde seg til tilbud som er sendt ut før 10. juni. De helseforetakene dette gjelder har skapt en uklar rettstilstand hvor det er vanskelig å gi entydige råd. Basert på utviklingen i saken og det faktum at alle involverte parter er informert nasjonalt, må det forutsettes at det ryddes opp i denne ansettelsespraksisen.

I denne situasjonen er det etter Legeforeningens vurdering mest hensiktsmessig å takke nei til tilbudet og dermed avvente den ordinære søknadsrunden. Vi presiserer at dette er et valg den enkelte må ta. Vi kan naturligvis ikke gi noen garanti for at den som nå takker nei til et tilbud får et tilbud i forbindelse med den ordinære søknadsprosessen.  

Legeforeningen vil følge ansettelsespraksis i turnusordningen nøye og vil rådgi enkeltmedlemmer dersom det er behov for det.

 

Samfunnspolitisk avdeling
Den norske legeforening