Vil styrke etterutdanning av spesialister

Legeforeningen ønsker en styrking av legespesialisters etterutdanning. Dette skal skje gjennom et regulert samarbeid mellom den enkelte lege og arbeidsgiver.

Vil styrke etterutdanning av spesialister
Jon Helle presenterer sentralstyrets innstilling

Landsstyremøtet ønsker at rettigheter og plikter bør tydeliggjøres i avtaleverket, både i sentrale og lokale avtaler samt i individuelle arbeidsavtaler.

Ordningen legger opp til et delt ansvar mellom den enkelte legespesialist og arbeidsgiveren. Den enkelte lege forutsettes å planlegge, gjennomføre og dokumentere etterutdanningen i henhold til nærmere definerte normer. Samtidig plikter arbeidsgiver å legge til rette for de nødvendige praktiske og økonomiske forutsetninger og sørge for at etterutdanningen kan gjennomføres. Etterutdanningen er både et individansvar og et systemansvar, mener landsstyremøtet.

Bredt forarbeid

Arbeidsutvalgets leder, Morten S. SelleSentralstyret presenterte et forslag på bakgrunn av et større arbeid gjort av en arbeidsgruppe som har jobbet siden høsten 2011.

Arbeidet er ledet av Morten S. Selle, Norsk psykiatrisk forening. Arbeidsgruppen kom frem til tre alternativer som har vært ute på høring i organisasjonen. Det var stor oppslutning om alternativ to blant de 39 foreningene som leverte svar. Sentralstyret la frem et forslag basert på dette.

Evalueres

Det var bred støtte i landsstyresalen for at ordningen evalueres etter 5 år.

Hele arbeidet og saksfremlegget finnes på www.legeforeningen.no/landsstyremote