Viser vilje til å satse på sykehus

Arbeiderpartiet lovet i dag 12 milliarder kroner i friske midler til sykehusene. - Det viser en konkret vilje til å investere i helsetjenesten. For Legeforeningen og for norske velgere er det nå viktig å få et like tydelig løfte fra opposisjonen, sier president Hege Gjessing.

Viser vilje til å satse på sykehus
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Statsminister Jens Stoltenberg og helseminister Jonas Gahr Støre la i dag frem Arbeiderpartiet sitt investeringsløft for norske sykehus. Løftet er nedtegnet i konkrete planer for hvordan kvaliteten på norske sykehus skal styrkes. Dagens lovnad innebærer 12 milliarder kroner i friske midler ut over forventet lønns- og prisvekst til sykehusene i neste stortingsperiode.

Ser sykehusenes behov

Under dagens pressekonferanse ble det lagt frem fire mål og ti virkemidler som skal styrke norske sykehus. Målene går på økt kvalitet, økt behandling og kortere ventetid, lave egenandeler og trygge arbeidsplasser som sikrer rekruttering.

Helseministeren lovet midler som skal sikre ferdigstillelse av de åtte påbegynte sykehusbyggene samt oppstart av de neste seks til åtte byggene som er prosjektert. Støre lovet i tillegg at all kommunikasjon i helsetjenestern skal skje elektronisk, å redusere byråkrati og rapporteringskrav og at sykehusene gis midler til å kjøpe inn nytt medisinteknisk utstyr og ansette mer støttepersonell. Sist, men ikke minst, lovet Støre stedlig ledelse og at sykehusene skal legges til rette for gode karriereveier der ansatte gis faste stillinger.

- Vi mener det er bra at statsministeren og helseministeren med all tydelighet tar realitetene inn over seg og langt på vei møter Legeforeningens krav. For oss blir det nå viktig å sikre at målene og virkemidlene faktisk følges opp. Vi vil følge dette videre med argusøyne, sier Hege Gjessing.

Et viktig skritt i riktig retning

Legeforeningen mener Arbeiderpartiet i dag tar et viktig skritt i årets valgkamp ved å gå så tydelig ut på banen. Løftet setter standarden for de økonomiske rammene som nå tegnes opp for helsetjenesten i neste stortingsperiode.

- 12 milliarder i friske midler er et løft for sektoren som det monner av. Det er likevel slik at dersom Arbeiderpartiet og de øvrige partiene virkelig ønsker å sikre den norske befolkningen et bedre og fremtidsrettet helsevesen, må det mer penger til. Beregninger Legeforeningen har fått gjort viser at det må 70 milliarder til for å ruste opp både bygg og utstyrspark til et forsvarlig nivå, slår Gjessing fast.

Se debatt om saken i Dagsnytt atten 15. august.

Mer om Arbeiderpartiets investeringsløft