Antall turnusplasser må økes

Legeforeningen har gjennomgått tallene i Helsedirektoratets rapport om fremtidig behov for turnusstillinger og mener at forslaget om å kutte i antall stillinger er fattet på mangelfullt grunnlag.

Antall turnusplasser må økes
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Dette går frem i et brev Legeforeningen har oversendt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 13. mars. I rapporten «Oppfølging av turnusordningen for leger – oppdrag om vurdering av antall turnusstillinger» foreslår Helsedirektoratet å kutte antall turnuslegestillinger fra 950 til 800. Forslaget samsvarer ikke med prognoser fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), eller med Helsedirektoratets egne tall fra 2011. 

Leger som går av med pensjon

Helsedirektoratet la selv til grunn i sin prognose fra 2011 at det årlig vil gå av omtrent 530 leger med pensjon. Legeforeningen kan ikke se at Helsedirektoratet har tatt hensyn til pensjonsavgang i rapporten som ble presentert Helse- og omsorgsdepartementet i januar, 2014.

I den siste rapporten viser direktoratets tall et behov for mellom 460 og 640 årsverk årlig frem mot 2035. Dersom pensjonsavgangen hadde blitt inkludert i beregningene får man et behov på mellom 990 og 1170 leger. Dette siste anslaget samsvarer med SSBs egne prognoser og Helsedirektoratets tidligere fremskrivninger.

Etterlyser mer informasjon

Legeforeningen etterlyser i sitt brev til HOD utfyllende informasjon om hvilket tallgrunnlag direktoratet har basert sine beregninger om turnusplasser og spesialistbehov på.

- Det er uakseptabelt at antall turnusplasser foreslås redusert fra 950 til 800. Vi mener tvert i mot at det er et behov for å øke antall turnusplasser med minimum 2 prosent årlig. I tillegg viser våre egne beregninger at vi må begynne arbeidet med å øke utdanningskapasiteten innen en rekke spesialiteter, sier Johan Torgersen, leder i Yngre legers forening.

Legeforeningen ber i sitt brev til HOD om et møte for å diskutere Helsedirektoratets rapport og det fremtidige legebehovet nærmere.

Legeforeningens brev til HOD er tilgjengelig via lenken på høyre side av skjermen