Riksrevisjonen kritisk til manglende nasjonalt samspill for IKT-prosjekter

Riksrevisjonen kritiserer helsemyndighetenes manglende målstyring for nasjonal IKT-utvikling i sin årlige rapport. Legeforeningen mener kritikken er betimelig og har lenge etterlyst en bedre nasjonal koordinering og finansiering.

Riksrevisjonen kritisk til manglende nasjonalt samspill for IKT-prosjekter
Hege Gjessing

- Rapporten reiser viktige problemstillinger som nå må følges opp i departementet og de regionale helseforetakene. IKT-investeringene er for viktig til at foretakene kan drive utviklingen hver for seg. Legeforeningen etterlyser tydeligere samspill slik at videre IKT-løft i sykehusene bidrar til å bedre pasientsikkerheten og ikke til mer byråkrati og administrasjon, sier president i Legeforeningen Hege Gjessing.

Tirsdag formiddag publiserte Riksrevisjonen sin årlige gjennomgang av den statlige forvaltningen av offentlig eide selskaper. Rapporten er kritisk til Helse- og omsorgsdepartementets eierskapsutøvelse på flere områder.

Lite samordnede IKT-prosjekter

Riksrevisjonen har blant annet reagert på Helse Nord og Helse Sør-Øst har initiert større regionale IKT-prosjekter. Samtidig er et klart mål å etablere nasjonale fellesløsninger.

«Vi stiller spørsmål ved hvordan Helse- og omsorgsdepartementet skal sikre at de regionale prosjektene får løsninger som snakker sammen, og hvordan departementet bidrar til at nasjonal samordning og standardisering nås», sier Riksrevisor Per-Kristian Foss i pressemeldingen. 

Legeforeningen støtter Riksrevisjonens kritikk og forventer tydeligere eierskapsutøvelse fra departementet om IKT-investeringer.

I Stortingshøringen januar 2013 om én innbygger – en journal påpekte også Legeforeningen at en reell satsing på utvikling av nye løsninger vil kreve styrket nasjonal prioritering, koordinering og finansiering. Foreningen har lenge vært tydelige på at det må gjennomføres en nasjonal koordinert IKT-satsing i helsetjenesten.

Svake systemer

Riksrevisjonen har tidligere dokumentert klare svakheter ved Helse- og omsorgsdepartementets planlegging og styring i arbeidet med meldingsutveksling i helsesektoren.

- Våre medlemmer må daglig forholde seg til ulike IKT-systemer som ikke fungerer optimalt. Vi forventer at regjeringen og departementet tar disse rapportenes innhold på alvor og lytter til kritikken og innspillene som nå har kommet fra flere hold, sier Hege Gjessing.

author

Anders Vollen
Den norske legeforening

Mer om emnene