Undersøkelse om sykehuslegers arbeidstid

For å avdekke hvor mye sykehusleger faktisk jobber, både lønnet og ulønnet, har Legeforeningen spurt samtlige sykehusleger om deres arbeidstid.

Undersøkelse om sykehuslegers arbeidstid
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Sykehusleger er den yrkesgruppen som har de videste unntakene fra arbeidsmiljøloven i spørsmålet om arbeidstid. Legeforeningen har derfor gjennomført en undersøkelse som har gått ut til alle landets sykehusleger for å kartlegge deres arbeidstid. Undersøkelsen er den eneste i sitt slag.

Viktige funn i undersøkelsen:

Mange årsverk utover normal arbeidstid

  • Leger jobber 3 280 årsverk utover det som er normal arbeidstid
  • 812 årsverk er uregistrert arbeid. Altså ikke overtid, vakans eller del av normal arbeidstid
  • Alle landets helseforetak har ordninger med polikliniske tjenester på kveldstid innenfor dagens tariffavtale

For høyt arbeidspress

  • Halvparten svarer at de opplever arbeidsintensiteten som høy eller svært høy
  • 70 prosent svarer at det er for få leger i avdelingen der de jobber. Dette er jevnt fordelt på stillingskategori og ansettelsesform
  • 25 prosent oppgir at de presses av arbeidsgiver til å jobbe utover tjenesteplanens lengde

Undersøkelsen ble besvart av 6 223 leger, noe som gir en svarprosent på 52,3 prosent. En presentasjon av funnene er tilgjengelig på høyre side av skjermen