Tydeligere om aktiv dødshjelp

Legeforeningen endrer formuleringene om aktiv dødshjelp i De etiske regler for leger. 

Tydeligere om aktiv dødshjelp
Leder for Rådet for legeetikk, Svein Aarseth. Foto: Thomas Barseth Eckhoff

Rådet for legeetikk har sett behov for å tydeliggjøre og forenkle ordlyden i Etiske regler for leger på området.

- Vi mener at dette er et godt forslag og i våre øyne er dette forbedring gjennom forenkling, sa leder for Rådet for legeetikk, Svein Aarseth til landsstyret i Trondheim.

Et enstemmig landsstyre vedtok rådets forslag til endringer i kapittel 1, § 5:

Leger skal ikke utføre aktiv dødshjelp eller assistert selvmord. Det å avslutte eller ikke sette i gang hensiktsløs behandling (behandlingsbegrensning) er ikke å regne som aktiv dødshjelp.

Det kom inn 14 høringssvar og en rekke av innspillene er blitt tatt hensyn til i det endelige forslaget. Den tidligere formuleringen var slik:

Legen må ved livets avslutning vise respekt for pasientens selvbestemmelsesrett. Aktiv dødshjelp, dvs. tiltak som har til hensikt å fremskynde en pasients død , må ikke anvendes. En lege må ikke hjelpe pasienten til selvmord. Å avslutte eller ikke sette i gang hensiktsløs behandling, er ikke å regne som aktiv dødshjelp.

Christine Rian Johannessen
Samfunnspolitisk avdeling

Mer om emnene